۸ اصطلاح آیلتسی برای توصیف شخصیت

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۸ اصطلاح آیلتسی برای توصیف شخصیت اشاره می کند که حتما در آزمون آیلتس بسیار برایتان کاربرد خواهد داشت.

8 اصطلاح آیلتسی برای توصیف شخصیت
8 اصطلاح آیلتسی برای توصیف شخصیت

پس به ۸ اصطلاح آیلتسی برای توصیف شخصیت توجه کنید

مرحله‌ی شماره‌ی ۱: ۳ مورد از این اصطلاحات را که فکر می‌کنید جالب هستند، انتخاب کنید.

Hard nut to crack– فردی که شناختنش سخت است.

Jan is a hard nut to crack. I can’t figure her out.

One tough cookieسرسخت، قوی (در زندگی و/ یا از لحاظ قوای فیزیکی)

My mom is one tough cookie. She raised my brothers and I all by herself, and still managed to get her college degree.

All things to all peopleدوست همه بودن، همه کاری برای دیگران انجام دادن

I must stop trying to be all things to all people. It’s exhausting, and I have nothing left for myself.

Backseat driverکسیکه وقتی کنترل را در دست ندارد و نباید حرف بزند به دیگری می‌گوید چگونه کاری را انجام دهد.

I hate it when Mike acts like a backseat driver. He’s always telling me how to do my work, and he has no idea what I’m trying to do.

Tough as nailsبسیار قوی و سرسخت

Victor is tough as nails, man. His could lift a car, I swear. I wouldn’t mess with him.

Jack of all trades, master of noneیک‌جورایی خوب در همه چیزف نه آن‌چنان خوب در چیزی مشخص

Story of my life- jack of all trades, master of none. I can sort of draw, kind of sing, kind of play the guitar, but I’m not really good at any of these things.

اصطلاحاتی که نباید به کار برد:

این اصطلاحات غالباً توسط دانش‌آموزان استفاده می‌شوند، اما گویشوران بومی دیگر از آن‌ها استفاده نمی‌کنند. کسل کننده هستند!

couch potato and apple of my eye

مرحله‌ی شماره‌ی ۲: عباراتی را که انتخاب کردید به دفترچه‌ی واژگان خود اضافه کنید. جملات مثالی خود را برای استفاده از آن‌ها بنویسید.

این‌ها برای برگه‌ی واژگان شما خوب خواهند بود.

مرحله‌ی شماره‌ی ۳: شامل کردن آن‌ها در جواب‌های آزمون اسپیکینگ آیلتس خود را تمرین کنید. به سؤالات زیر پاسخ دهید.

چگونه خود را توصیف می‌کنید؟

درباره‌ی بهترین دوستتان به من بگویید.

یک عضو خانواده‌ی خود را توصیف کنید.

درباره‌‌ی یک فرد معروف که دوست دارید ملاقات کنید، برایم بگویید.