ضمایر موصولی استفاده شده برای معرفی عبارات وصفی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این آموزش گرامری به ضمایر موصولی استفاده شده برای معرفی عبارات وصفی می پردازد. برای شناخت بهتر relative pronouns ها تا انتهای این مطلب با ما باشید.

ضمایر موصولی استفاده شده برای معرفی عبارات وصفی
ضمایر موصولی استفاده شده برای معرفی عبارات وصفی

توضیحات ضمایر موصولی استفاده شده برای معرفی عبارات وصفی

از قبل آموخته‌ایم که یک عبارت صفتی، گروهی از کلمات است که مانند یک صفت کار می‌کنند. صفات برای معرفی اسامی به کار می‌روند. به همین روش، عبارات وصفی نیز برای معرفی اسامی به کار می‌روند.

در این درس به پنج ضمیر موصولی مورد استفاده برای معرفی عبارات وصفی، نگاهی خواهیم انداخت. در نظر بگیرید که عبارات وصفی همچنین عبارات موصولی نیز نامیده می‌شوند.

متداول‌ترین عبارات وصفی با ضمیر موصولیwhich, that ، who شروع می‌شوند. در نظر بگیرید که who فقط برای اشاره به انسان‌ها و which فقط برای اشاره به اشیاء استفاده می‌شود. از that برای اشاره به هم انسان‌ها و هم چیزها استفاده می‌شود.

دو ضمیر موصولی دیگر که برای معرفی عبارات وصفی استفاده می‌شود عبارتند از whose و whom. Whose حالت ملکی who می‌باشد. Whom صورت مفعولی who است.

  • The girl, whose brother we met in the morning, is my sister’s classmate.

ضمیر موصولی whose در اینجا رابطه‌ی بین the girl و her brother را نشان می‌دهد.

Whom می‌تواند جایگزین ضمایر مفعولی (him, her, them و غیره) شود. Who و whom را اغلب با هم اشتباه می‌گیرند. با اینکه می‌‌شود در حالت کمتر رسمی از whom بجای who استفاده کرد، باید در نوشتار دانشگاهی تفاوت بین این حالت‌ها را حفظ کنید.

در نظر بگیرید که وقتی whom در یک جمله استفاده شده است بلافاصله با یک اسم/ ضمیر یا فعل دیگر دنبال خواهد شد. از طرف دیگر who بعنوان فاعل عبارت موصولی استفاده می‌شود و از این رو بلافاصله بعد از آن اسمی نمی‌آید.

She married a rich guy whom I have known for quite some time (در نظر بگیرید که در اینجا whom بلافاصله با یک ضمیر دیگر همراهی شده است.)

She married an engineer who was my senior at university. (نباید گفت:

NOT She married an engineer whom was my …)