صفات مطلق در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به بررسی صفات مطلق در زبان انگلیسی می پردازد. دانستن اطلاعات در مورد این صفات می تواند بسیار مفید باشند.

صفات مطلق در زبان انگلیسی
صفات مطلق در زبان انگلیسی

اما صفات مطلق در زبان انگلیسی چه مواردی هستند؟

گفته شده است که این ها مقیاس پذیر نیستند و معمولا حالت های تفضیلی و عالی ندارند.

بعضی صفات ایده هایی را مطرح می کنند که نمی توانند مقیاس پذیر باشند. برای مثال، شخص نمی تواند کمی یا بیش مرده باشد. در همین راستا، دایره نمی تواند کمی یا بیش گرد باشد. در گرامر به این صفات، مقیاس ناپذیر یا صفات کامل گفته می شود.

صفات مقیاس ناپذیر حالت های تفضیلی یا عالی ندارند. تعداد بسیار کمی صفات مقیاس ناپذیر وجود دارند، پس اگر شما واقعا بخواهید، می توانید آن ها را حفظ کنید. این لیستی از صفات مقیاس ناپذیر رایج در زبان انگلیسی است. توجه داشته باشید که این لیست جامعی نیست.

مطلق، غیرممکن، اصل، کافی، اجتناب ناپذیر، بسنده، کامل، اصلی، هم رای، چاره ناپذیر، همگی، کم، کشنده، بی همتا، نهایی، فراگیر، ایده آل، کل، قابل ترجیح، مرده و غیره.

استثنائات

اگر چه صفات آورده شده در بالا معمولا در حالت های تفضیلی و عالی استفاده نمی شوند، احتمالا هنوز هم عباراتی مثل کامل تر یا عالی ترین را می شنوید. با این که اشتباه هستند، این عبارات در گفتار نسبتا رایج هستند و نسبتا هم قابل قبول شده اند. با این حال، اگر شما با دقت از زبان استفاده می کنید، باید از آن ها به خصوص در نوشتن اجتناب کنید.

همچنین دقت کنید که با صفت تفضیلی ختم شده به er از لغت بیش تر و با صفت عالی ختم شده به est از لغت بیش ترین استفاده نکنید. ننویسید بیش تر بلند تر یا بیش ترین باهوش ترین. این ها مثال هایی از صفات تفضیلی و عالی مضاعف هستند. این ها همیشه اشتباه هستند و باید از آن ها اجتناب کنید.

او از خواهرش خوشگل تر است. (نه او از خواهرش بیش تر خوشگل تر است.)

بعضی صفات مرکب دو صفت تفضیلی و عالی محتمل دارند.

مثبت: خوش چهره

تفضیلی: خوش چهره تر یا خوشگل تر

عالی: خوش چهره ترین یا خوشگل ترین

مثبت: معروف

تفضیلی: شناخته شده تر یا معروف تر

عالی: شناخته شده ترین یا معروف ترین

در این مورد، شما می توانید تصمیم بگیرید که می خواهید از چه حالتی استفاده کنید، اما ننویسید بیش ترین معروف ترین یا بیش تر خوش چهره تر.