اشتباهات رایج در زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد اشتباهات رایج در زبان اسپانیایی را برایتان بررسی می کند. کسانی که در حال یادگیری زبان اسپانیایی هستند می توانند با خواندن این مطلب از ارتکاب به این اشتباهات جلوگیری کنند.

اشتباهات رایج در زبان اسپانیایی
اشتباهات رایج در زبان اسپانیایی

لیستی از اشتباهات رایج در زبان اسپانیایی

“Actual”

بهترین ترجمه برای Actual، به جای اینکه “the truth is…”.  باشد “current” می‌باشد. لذا “actualmente” به معنای

at the moment”,  یا  “these days” می‌باشد. بهترین ترجمه‌ی Actually در انگلیسی“in truth” می‌باشد.

Soportar

“Soportar” معنای “to support” ندارد بلکه یعنی “to put up with”. برای معنای “support” از “apoyar” استفاده کنید.

Cuestión

یک “Cuestión” به جای آن‌که درخواست اطلاعات داشته باشد به یک سؤال در مفهوم مطلب یا موضوع اشاره دارد. “Una pregunta” سوالیست که برای درخواست اطلاعات مطرح می‌کنید.

Excitar

نباید این یکی را اشتباه بگیرید! “Excitar” تحریک شدن از لحاظ جنسی است نه هیجان‌زده شدن. اگر معنای هیجان‌زدگی را می‌خواهید از “emocionar” استفاده کنید- “I’m excited” می‌شود “estoy emocionado”.

“Asistir” and “atender”

“Asistir” یعنی “to attend”, و همیشه هم در قبل خود a می‌خواهد. برای مثال “voy a asistir a la fiesta”. (“I’m going to attend/go to the party). برای گیج کردن بیشتر شما (باید گفت که) “atender” به معنای “attend to” می‌باشد به معنای «رسیدگی کردن به»- “the doctor will attend to you now”.

Parientes

من همیشه این‌یکی را اشتباه می‌گرفتم! “Parientes” به اقوام اشاره دارد، چون “padres” والدین شماست. برای کلمات اسپانیایی بیشتر مرتبط با خانواده به پادکست مبتدیان ما به نام “La Familia” گوش دهید.

Gracioso

“Gracioso” یعنی بامزه. “Hacerse el gracioso” معنی “to play the fool” می‌دهد- اگر می‌خواهید بگویید “graceful”, می‌توانید بگویید “grácil یا “lleno de gracia” (مانند فیلم María llena eres de gracia). “Gracious” به معنای “gentil” ترجمه شده است.

Éxito

“Éxito” یعنی موفقیت و “exitoso” یعنی موفق. “Exit” (به معنای خروج) می‌شود “salida”.

سطح دستور زبان/ عبارت

Buscar para

ما معمولاً “look for” را به این روش ترجمه می‌کنیم- اما باید “para” را حذف کنیم بنابراین “estoy buscando para mi libro” تبدیل می‌شود به “estoy buscando mi libro”. همچنین از “mirar por” دوری کنید که جواب نمی‌دهد.

“To move”

“Moverse” یعنی “to move oneself” اگر از خانه‌ای جابجا می‌شوید از “mudarse” استفاده کنید. “Nos mudamos la semana que viene” می‌شود: “we’re moving house next week”.

The day after tomorrow, the day before yesterday

The day after tomorrowمی‌شود “pasado mañana”, و “day before yesterday” “anteayer”- ترجمه‌ی تحت‌الفظی انگلیسی در این‌جا کاربرد ندارد.