تفاوت Phrase, Clause, sentence در چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به این سوال می پردازد که تفاوت Phrase, Clause, sentence در چیست؟ پس این بحث را دنبال کنید زیرا در همه مباحث گرامر زبان انگلیسی مهم می باشد.

تفاوت Phrase, Clause, sentence در چیست؟
تفاوت Phrase, Clause, sentence در چیست؟

اما تفاوت Phrase, Clause, sentence در چیست؟

عبارت Phrase چیست؟

کلمات می‌توانند با هم در یک گروه باشند، اما بدون فاعل یا یک فعل. این را یک عبارت می‌نامند. از آنجا که یک عبارت نه فاعل دارد و نه فعل دارد، نمی‌تواند دلالت داشته باشد. این ساختاری است که باید یک فعل داشته باشد و چیزی درباره‌ی کاری که فاعل انجام می‌دهد، می‌گوید.

عبارات می‌توانند خیلی کوتاه باشند- یا خیلی بلند باشند. دو مثال از عبارات:

After dinner

Waiting for the rain to stop

نمی‌توان عبارات را به تنهایی استفاده کرد، ولی وقتی بعنوان بخشی از گفتار به کار می‌روند، می‌توانید آن‌ها را به عنوان بخشی از یک جمله استفاده کنید.

جملهواره clause چیست؟

جمله‌واره‌ها عبارتند از گروه‌های کلمات که هم فاعل دارند و هم گزاره. بر خلاف عبارات، یک جمله‌واره گاهی اوقات می‌تواند به عنوان یک جمله نقش ایفا کند- این نوع جمله‌واره را می‌توان «جمله‌واره‌ی مستقل» نامید. اما همیشه هم درست نیست و برخی جمله‌واره‌ها را نمی‌توان به تنهایی استفاده کرد- به این‌ها جمله‌واره‌های تبعی می‌گویند و برای تکمیل معنایشان باید آن‌ها را با جمله‌واره‌ی مستقل استفاده کرد.

یک مثال برای جمله‌واره‌ی تبعی اینست: « When the man broke into the house».

یک مثال برای جمله‌واره‌ی مستقل اینست: « the dog barked at him»

درحالیکه جمله‌واره‌ی مستقل را به تنهایی می‌توان به عنوان یک جمله‌‌واره‌ی مستقل استفاده کرد، چنین امکانی برای جمله‌‌واره‌ی

تبعی وجود ندارد. برای اینکه درست باشد باید با جمله‌واره‌ای دیگر همراه شود:

When the man broke into the house, the dog barked at him

جمله sentence چیست؟

یک جمله‌ی کامل، فاعل و گزاره دارد، و می‌تواند شامل بیش از یک جمله‌واره باشد. تا وقتی که فاعل و گزاره موجود باشد، یک گروه از لغات می‌تواند تشکیل جمله بدهد، صرفنظر از اینکه چقدر کوتاه است.

برای مثال: You ate fish

جملات پیچیده‌تر می‌توانند شامل جمله‌واره‌های چندگانه یا عباراتی برای اضافه کردن اطلاعات اضافی درباره‌ی موضوع مورد توصیف باشند. جمله‌واره‌ها را می‌توان با حروف ربطی مثل And، but و یا استفاده کرد.

برای مثال: He went out to dinner but didn’t enjoy the meal