مفعول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به مفعول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی می پردازد و این موضوع گرامری را به سادگی به شما آموزش خواهد داد.

مفعول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی
مفعول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

اما مفعول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی چه مواردی هستند:

چه هستند؟
مفعول اغلب بعد از فاعل و فعل در جمله می آید. تعریف مفعول این است: یک اسم یا ضمیر که به فاعل و فعل در جمله معنا می دهد. دو نوع مفعول وجود دارد: مستقیم و غیر مستقیم.

مفعول مستقیم
اسم‌ها، ضمایر، جمله واره ها و عبارات، مفعول مستقیم هستند. مفعول مستقیم بعد از افعال معرفه می آید (افعال حرکتی که مستلزم چیزی یا شخصی هستند که آن کار را دریافت کند). شما می توانید مفعول مستقیم را با استفاده از این فرمول ساده شناسایی کنید:
فاعل+ فعل+ چه کسی؟ یا چه چیزی؟= مفعول مستقیم. همان طور که مثال پایین را در نظر می گیرید، سعی کنید تا از این فرمول برای شناسایی مفعول مستقیم استفاده کنید:
مثال ۱: Dennis and Susan ate omelette for breakfast.
فاعل ‘Dennis and Susan’ است، و ‘ate’ فعل است. سپس سوال ‘چه کسی یا چه چیزی؟’ را درباره ی فعل ‘ate’ از خود بپرسید. فاعل چه چیزی خورد؟ آن ها املت خوردند. بنابراین، مفعول مستقیم ‘omelets’ است.
مثال زیر را در نظر بگیرید تا مفعول مستقیم را که بعد از یک جمله واره یا عبارت آمده است، پیدا کنید:
مثال ۲: Sophia hates when her father lectures her about her grades.
فاعل ‘Sophia’ است، و ‘hates’ فعل است. بعد سوال ‘چه کسی یا چه چیزی؟’ را درباره ی فعل ‘hates’ از خود بپرسید. فاعل از چه چیزی متنفر است؟ ‘او از موقعی متنفر است که پدرش درباره ی نمراتش سخن رانی می کند.’ این جمله واره ی تابع (ترکیبی از لغاتی که فاعل و فعل را در خود دارند، اما جمله ای کامل را شکل نمی دهند) مفعول مستقیم جمله است.

اشتباه گرفتن مفعول مستقیم با متمم فاعلی
اشتباه گرفتن مفعول مستقیم با متمم فاعلی راحت اتفاق می افتد. تعریف متمم فاعلی این است: یک جمله واره یا عبارتی که بعد از فعل معین می آید، مانند is, are, یا was، و فاعل یک جمله را با توصیف یا دوباره گفتن آن کامل می کند. توجه به این موضوع مهم است که فقط افعال حرکتی می توانند مفعول مستقیم داشته باشند. بنابراین، اگر فعل معین باشد، لغتی که به سوال ‘چه کسی’ یا ‘چه چیزی’ جواب دهد، متمم فاعل است. مثال های زیر را در نظر بگیرید:
مثال ۱: The chauffeur accidentally locked his keys in his limousine.
فاعل ‘Chauffeur’ است، و ‘locked’ فعل حرکتی است. شوفر چه چیزی را قفل کرد؟ جواب: کلیدهایش را، مفعول مستقیم.
مثال ۲: The chauffeur was happy to find a spare key.
فاعل ‘Chauffeur’ است و ‘was’ فعل معین است. شوفر چه چیزی بود؟ جواب: خوشحال، متمم فاعلی.
ضمایر به عنوان مفعول مستقیم
هرگز از ضمایر فاعلی به عنوان مفعول مستقیم استفاده نکنید. وقتی شما مفعولی مستقیم لازم دارید، همیشه از حالت مفعولی ضمایر استفاده کنید. ضمایر مفعولی ‘me’, ‘us’, ‘you’, ‘him’, ‘her’, ‘it’, ‘them’ و ‘whom’ هستند. مثال زیر را در نظر بگیرید:
مثال:
After I give my daughter Olivia a lollipop, she always kisses me with her sticky mouth.
فاعل ‘She’ است، ‘kisses’ فعل حرکتی است و مفعول مستقیم ‘me’ است.

مفعول غیر مستقیم
مفعول غیر مستقیم اسم‌ها یا ضمایری هستند که عمل فعل روی چه کسی یا برای چه کسی انجام شده است، به علاوه ی این که چه کسی مفعول مستقیم را دریافت می کند. مفعول غیر مستقیم به طور مکرر استفاده نمی شوند. به منظور داشتن مفعولی غیر مستقیم، باید مفعولی مستقیم وجود داشته باشد. مفعول غیر مستقیم به طور معمول قبل از مفعول مستقیم می آید و با پرسیدن این که مفعول مستقیم روی چه کسی یا چه چیزی انجام شد، شناسایی می شود. حالا مثال زیر را در نظر بگیرید:
مثال ۱: Marc paints the house for his family.
فاعل ‘Mark’ است، و ‘paints’ فعل است. سوال ‘چه چیزی را رنگ می کند؟’ بپرسید و ‘The house’ مفعول مستقیم است. برای شناسایی مفعول غیر مستقیم، بپرسید فاعل برای چه کسی کار را انجام داد؟ مفعول غیر مستقیم ‘For his family’ است.