قوانین گرامری زبان انگلیسی

قوانین گرامری زبان انگلیسی
آیا ممکن است کل قوانین گرامری زبان انگلیسی را در یک صفحه خلاصه کرد؟ مسلما نه ! اما آیا ممکن است آن دسته از قوانین بسیار مهم و Basic زبان انگلیسی را بیان کرد. جواب مثبت است. اگر کمی به متن زیر دقت کنید خواهید دید که بسیاری از اشتباهات شما به همین چند نکته ساده باز می گردد. پس آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سعی می کند در این بخش کلی ترین قوانین گرامری زبان انگلیسی را بیان کند که بسیار کاربردی هستند.

قوانین گرامری زبان انگلیسی
قوانین گرامری زبان انگلیسی

ترتیب کلمات
ترتیب کلمات در انگلیسی به این شکل است : فاعل+ فعل+ مفعول ( Subject + verb+ Object ) پس سعی کنید با زبان فارسی اشتباه نگیرید.
از جملات مجهول کمتر استفاد کنید.
بر عکس فارسی که تمایل به استفاده از جملات Passive زیاد است در زبان انگلیسی افراد دوست دارند فاعل جمله برایشان مشخص باشد. از آنجا که در زبان انگلیسی شناسه وجود ندارد پس حتما به فاعل نیاز داریم. سعی کنید آن را حذف نکنید.
جنسیت و تعداد
در زبان انگلیسی همیشه باید جنسیت و تعداد فاعل با فعل مطابقت کند. حتما به خاطر داشته باشید که اگر به عنوان مثال فاعل جمله مفرد است و در جملات حال ساده استفاده می کنید باید با اضافه کردن S سوم شخص آن را در فعل نشان دهید.
از دو علامت منفی در جمله استفاده نکنید.
در اصطلاح به Double Negation معروف است یعنی به عنوان مثال از No و Not در یک جمله استفاده نکنید.
جای فعل و فاعل در جملات سوالی عوض می شود.
بر عکس زبان فارسی که جتی کی توانید با تغییر tone صدا جملا را سوالی کنید و نیاز به تغییری در جملات نیست. در جملات انگلیسی فعل کمکی و فاعل جای خود را عوض می کنند. این نکته شاید در اوایل کار کمی شما را اذیت کند ولی کم کم به آن عادت می کنید.
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سعی کرد در اینجا قوانین گرامری زبان انگلیسی بسیار کلی را بیان کند. امیدواریم با رعایت این نکات درصد اشتباهاتتان را بسیار کاهش دهید.