آموزش گرامر زبان فرانسه

آموزش رایگان گرامر زبان فرانسه — درس آموزش گرامر زبان فرانسه ۱

درس های رایگان برای آموزش گرامر زبان فرانسه

  • زمان های زبان فرانسه

تعریف: زمان ها در زبان فرانسه به هر یک از این هشت شکل فعل بر می گردند که زمان وقوع عمل را نشان می دهد.

زمان ها در گرامر زبان فرانسه به هشت شکل بیان می شوند که در زیر به آن ها اشاره می شود:

* Présent – Present –
* Imparfait – Imperfect—
* Passé simple – Preterite, Simple past
* Passé composé – Present perfect
* Plus-que-parfait – Past perfect
* Passé antérieur – Past anterior
* Futur – Future
* Futur antérieur – Future perfect

در این طبقه بندی زمان های فرانسه به زمان حال ساده ، ماضی  استمراری ، گذشته ساده ، حال کامل ، گذشته کامل ، آینده ، آینده کامل  تقسیم بندی می شوند.

  • صرف فعل در گرامر زبان فرانسه

تعریف: صرف فعل در زبان فرانسه شامل ۵ متغیر ممکن می باشد. صرف فعل  بر اساس هر یک از ۵ متغیر می باشد:

۱) Personne – Person
۲) Nombre – Number
۳) Mode – Mood
۴) Temps – Tense
۵) Voix – Voice

  • فعل کمکی در زبان فرانسه

فعل کمکی در زبان فرانسه اولین فعل در یک ترکیب زمانی می باشد که می تواند یا فعل avoir و یا etre باشد. با صرف این فعل ها فاعل فعل، زمان و حالت عمل فعل مشخص می شود. برای درک بهتر فعل های کمکی زبان فرانسه به مثال های زیر توجه کنید:

J’ai vu Luc.
I saw Luc.

Il était venu à Paris.
He had come to Paris.

Auras-tu mangé avant d’arriver ?
Will you have eaten before arriving?

برای ادامه درس های آموزش گرامر زبان فرانسه به مقالات بعدی موجود در سایت موسسه زبان ایران آکسفورد مراجعه کنید.