زبان ژرمنی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تمایل دارد شما را با یکی از قدیمی ترین زبان های دنیا آشنا سازد. Germanic Languages شاخه ای از زبان های هندو اروپایی است که حدود ۵۰۰ میلیون نفر در دنیا گوینده در دارد. البته توجه داشته باشید که زبان ژرمنی با زبان آلمانی یا German متفاوت است و در اصل زبان آلمانی زیر مجموعه ای از زبان های ژرمنی است.

زبان ژرمنی
زبان ژرمنی

تقسیم بندی زبان های ژرمنی

زبان ژرمنی از شاخه Indo-European است و سومین زبان پر گوینده این شاخه است. اولین زبان Italic و دومین زبان این شاخه Indo-Iranian می باشد.

زبان ژرمنی شامل سه شاخه می شود:

West Germanic : این شاخه شامل زبان های انگلیسی با ۴۰۰ میلیون نفر  گوینده ، آلمانی با ۱۰۰ میلیون نفر گوینده و هلندی با ۲۳ میلیون نفر گوینده می باشد.

East Germanic : زبان های نه چندان معروفی همانند Gothic, Burgundian , Vandalic می باشد.

North Germanic : زبان های سوئدی ، نروژی و دانمارکی از زیر مجموعه های این زبان ژرمنی هستند.

اما شاید بیشترین معروفیت برای زبان ژرمنی را باید به زبان آلمانی داد. زبان آلمانی که بیشتر در کشور های آلمان ، اتریش ، سوییس و لیختنشتاین صحبت می شوند و گسترده ترین زبان در اتحادیه اروپا است.

در مورد زبان آلمانی و فرهنگ آلمانی ها نکات جالب بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال کشور های آلمانی زبان رتبه پنجم را در چاپ کتاب های جدید را دارند. یک کتاب از هر ده کتاب که در دنیا چاپ می شود به زبان آلمانی است.

از آنجا که زبان ژرمنی با زبان فارسی یا ایرانی دارای ریشه های مشترک است ، گاهی درک این مشترکات برای زبان آموزان بسیار جالب خواهد بود.

برای آموزش زبان آلمانی می توانید با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید. هم چنین برای تعیین سطح رایگان می توانید فرم مشاوره را در سایت پر نمایید.