قانون طلایی آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به قانون طلایی آیلتس اشاره می کند. دانستن این قانون می تواند برایتان بسیار موثر و مفید باشد. پس حتما با ما همراه باشید تا این قانون را به خوبی بدانید.

قانون طلایی آیلتس
قانون طلایی آیلتس

اما قانون طلایی آیلتس چیست؟

قانون طلایی آیلتس این است که «همیشه به میمون دقیقاً چیزی را بدهید که می خواهد.» اگر میمون موز می خواهد، باید به او موز بدهید نه سیب. به بیانی دیگر پاسختان به یک پرسش باید دقیقاً چیزی باشد که درخواست شده. باید کاملاً مطمئن باشید که چه نوع اطلاعاتی از شما خواسته شده است که به عنوان یک پرسش بدهید و با آن اطلاعات چکار باید بکنید تا پاسخی صحیح بدهید. شاید فکر کنید که این نصیحت خیلی ساده تر از آن است که به ذهن سپرده شود. شاید بدیهی به نظر برسد که باید آنچه را امتحان می خواهد انجام دهید و پاسخهایی را بدهید که آزمون از شما خواسته است. با اینحال اگر قانون طلایی به خاطر سپرده نشود یکی از دلایل اصلی­ای خواهد بود که داوطلبین به آن میزان که اعتقاد دارند در آزمون خوب عمل نمی کنند.

پرسشها را به دقت بخوانید. نوع اطلاعاتی را که آزمون از شما می خواهید، بدانید: آیا پاسخ شیوه ی حمل و نقل است؟ یک شخص است؟ یک مکان است؟ یک شماره است؟ اگر بدانید شانس بیشتری خواهید داشت برای دادن پاسخ صحیح. بدانید که باید با اطلاعات چکار کنید: آیا باید جمله ای را کامل کنید، یا جای لغات خالی در جمله را پر کنید؟ اگر این چنین است پس پاسختان باید از نظر گرامری در آن جمله صحیح باشد. آیا باید پاسخی با تعداد محدودی کلمه فراهم کنید؟ اگر این چنین است پاسختان نباید بیشتر از آن تعداد لغات را داشته باشد. آیا باید دو موردی را نام ببرید که باید در نوار بشنوید یا متنی برای ریدینگ پیدا کنید؟ اگر این چنین است پاسختان صرفاً باید دو مورد را داشته باشد؛ سه مورد غلط خواهد بود. همیشه بدانید که چه نوع اطلاعاتی باید بدهید و باید با آن چکار کنید.