زبان انگلیسی چند کلمه دارد ؟

زبان انگلیسی چند کلمه دارد ؟
تعداد دقیق واژگان موجود در یک زبان شاید چندان قابل شمارش نیست و شاید دلیل اصلی آن هم این باشد که کلمه های یک زبان در حال گستره شدن هستند. اما Google با ورودش به دنیا توانست تمامی معادلات را بر هم بزند. در یک تحقیق گوگل حدود ۱۵ میلیون کتاب را مورد بررسی قرار داده است که عددی غیر قابل باور است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نظر های مختلف در مورد سوال زبان انگلیسی چند حرف دارد را بیان می کند. اعدادی که توسط دیکشنری های معتبری همانند Webster ، آکسفورد و یا سایت معتبر Language Monitor ارائه شده است را به شما بیان می کنیم.

زبان انگلیسی چند کلمه دارد
زبان انگلیسی چند کلمه دارد

سایت Language Monitor بر طبق آمار خود تعداد دقیق خود را ۱۰۲۵۱۰۹۸ کلمه بیان کند. اما می توان آیا بیان کرد که جواب سوال زبان انگلیسی چند کلمه دارد ؟ این عدد است. برخی از کارشناسان چندان مطمئن نیستند.
عدد بالا با تحقیقاتی که دانشگاه Harvard و Google مشترکا انجام دادن اختلاف بسیار کمی دارند. زیرا رقم بیان شده توسط این تحقیق ۱۰۲۲۰۰۰ می باشد که از نظر آماری اختلاف معنا داری با رقم بیان شده توسط Language Monitor ندارد.
اما دیکشنری هایی همانند آکسفورد و وبستر تعداد کلمه کمتری را در آمار های خود نشان داده اند. رقمی حدود ۲۵۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰۰ کلمه را می توان از مدخل های دیکشنری های این دو غول بزرگ فرهنگ زبان استخراج کرد. اما دلیل این اختلاف به نوع تحلیل کلمه و پسوند ها و پیشوند های آن بر می گردد. زیرا این دیکشنری ها بسیاری از این واژه ها را که دارای پسوند هستند یا پیشوند دارند یک واژه در نظر می گیرد.
به هر حال رقم بین ۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ را می توان به عنوان تعداد کلمه در زبان انگلیسی در نظر گرفت. اما مطمئن باشید برای یادگیری زبان انگلیسی به تعداد بسیار کمتری از کلمه نیاز دارید.