اهمیت ترتیب لغات در آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مقاله آموزشی آیلتس به اهمیت ترتیب لغات در آیلتس اشاره می کند و به چینش درست کلمات در جملات زبان انگلیسی می پردازد. پس با ما همراه باشید.

importance of sentence order on ielts speaking
importance of sentence order on ielts speaking

اهمیت ترتیب لغات در آیلتس را ببینید:

ترتیب لغت به نوشتن ترتیبی از لغات اشاره دارد که به درستی در یک جمله آورده شده اند. ترتیب لغاتِ غلط می تواند معنای یک جمله را عوض کند و در نتیجه باید به درستی استفاده شود. این از دیدگاه آیلتس اهمیت دارد چون شاگردان موقع صحبت کردن و نوشتن اغلب در ترتیب لغات اشتباه می کنند. بعضی از شاگردان مرتکب این اشتباهات می شوند چون آن را به اندازه ی کافی مهم در نظر نمی گیرند.

رایج ترین ترتیبِ لغات در جمله در ادامه آورده شده است:

 1. فاعل + فعل + مفعول (SVO)

برای مثال،

Greg completes his work.
Greg (S) + completes (V) + his + work (O).

خطای رایج در اسپیکینگ آیلتس:

Yes, cricket I play definitely and enjoy a lot.

درست:

Yes, I play cricket definitely and enjoy a lot.

 • قید تکرار

قیدهایی که تکرار یک کار را مشخص می کنند قید تکرار نام دارند. قیدهای تکرار معمولاً قبل از فعل قرار می گیرند اما می توانند بعد از فعل یا بین دو فعل هم بیایند.

مثال ها: Often, Never, Always, Rarely, Occasionally, Sometimes, every time etc.

برای مثال،

الف- قبل از فعل:

Sandy often goes to temple.

ب- بعد از فعل (to be):

She is never late for school.

ج- بین دو فعل:

I will always remember you

مثالی از خطای رایج در رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس:

People often frequently visit different places for travelling.

درست:

People often visit different places for travelling.
People frequently visit different places for travelling.

 • قید توضیحی

قیدهای توضیحی شامل hopefully, obviously, remarkably و غیره هستند.

برای مثال،

Hopefully, I will clear my exam this time.

غلط: I hopefully will clear my exam this time.

مثالی از خطای رایج در رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس:

Overall, visiting this restaurant was the best remarkably .

درست:

Overall, visiting this restaurant was remarkably the best.

 • قید شرطی

قیدهای شرطی قیدهایی هستند که توجه را به طرف اطلاعات مخصوصی در جمله جلب می کنند.

مثال ها: Just, even, only و غیره.

She can even play badminton. (This is surprising)
Even she can play badminton. (Badminton is easy)

مثالی از خطای رایج در رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس:

People do not try to utilize the natural resources even wisely.

درست:

People do not even try to utilize the natural resources wisely.

 • قید حالت

مثال ها: و Slowly, carefully, quietly غیره.

برای مثال،

I played football quite well

غلط – I played quite well football.
مثالی از خطای رایج در رایتینگ آیلتس:

The consumption of food decreased from the year ۲۰۰۰ to 2004 slowly.

درست:

The consumption of food slowly decreased from the year 2000 to 2004.

 • مکان و زمان

مکان معمولاً بعد از زمان می آید.

Mariya has been living in Britain for 5 years.

غلط: Mariya has been living for 5 years in Britain

مثالی از خطای رایج در اسپیکینگ آیلتس:

I have been for 5 years working in a manufacturing company.

درست:

I have been working in a manufacturing company for 5 years.

تمرین:

حالا شما می توانید تلاش کرده و جملات زیر را تصحیح کنید:

 1. Really he is an amazing person.
 2. He earns money enough to meet his needs.
 3. Always he has been working hard.
 4. After coming to the UK, my English quickly improved well.
 5. We want to spend holidays every year in the same resort.
 6. Michael has started just to work hard.
 7. I passed very well my exam last year.
 8. Some garments are quite in the mall cheaper than others.
 9. She always often visits this place.
 10. I usually am able to complete all tasks before time.

جواب ها:

 1. He is really an amazing person.
 2. He earns enough money to meet his needs.
 3. He has always been working hard.
 4. After coming to the UK, my English improved well quickly.
 5. Every year, we want to spend holidays in the same resort.
 6. Michael has just started to work hard.
 7. Last year, I passed my exam very well.
 8. Some garments in the mall are cheaper than others.
 9. She always visits this place.

I am usually able to complete all tasks before time.