زبان های بین المللی دنیا

زبان های بین المللی دنیا
تعریف زبان بین المللی چندان مشخص نیست اما معمولا به زبانی که در سطح بین المللی استفاده می شود و توسط بسیاری از مردم به عنوان زبان دوم تلقی می شود. زبان های بین المللی دنیا تنها با تعداد کسانی که آن را به عنوان زبان مادری استفاده می کنند مشخص نمی شود بلکه با فاکتور های دیگری هم چون گستردگی جغرافیایی ، سازمان های بین المللی و روابط دیپلماتیک مشخص می شود. به طور کلی زبان هایی که ریشه های اروپایی دارند در حال حاضر توانسته اند این نقش ها را بر عهده بگیرند. زمینه تاریخی این مسئله که چرا اکثر زبان های بین المللی دنیا در اروپا هستند را می توان در استعمارگری این کشور ها در قرن های اخیر دانست.
به طور کلی زبانی که بیشترین تعداد را در دنیا به خود اختصاص داده است زبان انگلیسی است. زبان فرانسه در گذشته به عنوان زبان دیپلماتیک درنظر گرفته می شده اما در حال حاضر این نقشش را کم کم از دست می دهد. زبان اسپانیایی نیز در حال حاضر به دلیل گذشته ی این کشور و مستعمرات بسیار زیادی که داشته است توانسته به عنوان یک زبان بین المللی در نظر گرفته شود. امروزه در بسیاری از سازمان های بین المللی از این زبان ها به عنوان زبان پیش فرض استفاده می شود و متون و بیانیه ها معمولا به هر سه زبان بیان می شود. زبان های دیگری همچون زبان های آلمانی ، روسی ، عربی ، چینی و حتی ایتالیایی نیز تا حدودی به عنوان زبان های بین المللی در نظر گرفته می شوند. دلیل این مسئله را می توان در گستردگی جغرافیایی ( به خصوص در زبان عربی ) جستجو کرد.
زبان های بین المللی دنیا همیشه به این دلیل اهمیت داشته اند که می توانند سطح ارتباط شما را بسیار گسترش دهند. برای یادگیری تمامی زبان های زنده دنیا با آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.