اثر متقابل زبان بر فرهنگ

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به اثر متقابل زبان بر فرهنگ و رابطه این دو پدیده انسانی در این مطلب می پردازد. مطمئنا شما شناخت بسیار کمی از یک فرهنگ خواهید داشت اگر نتوانید زبان آن فرهنگ را به خوبی بشناسید. پس با ما باشید.

اثر متقابل زبان بر فرهنگ
اثر متقابل زبان بر فرهنگ

اما اثر متقابل زبان بر فرهنگ چگونه است:

زبان های مختلف در مناطق متفاوت جهان صحبت می شوند. نه تنها زبان ها در قسمت های مختلف متفاوت هستند، فرهنگ ها هم به طور گسترده ای متفاوت اند. و حتماً شما در هر کجا خواهید یافت که فرهنگِ یک منطقه به طور مرتبطی در زبانِ صحبت شده در آن جا منعکس می شود. در این جا یک مثال آورده شده است: در فرهنگ ژاپنی، لغتی برای ‘death from overwork’ وجود دارد. لغت این است، ‘karoshi’. این لغت در زبان های دیگر حضور ندارد، حتی در کشورهای نزدیک به ژاپن، مانند چین. با این حال، ‘karoshi’ بیش از یک لغت ساده است، این فرهنگ ژاپنی را بازتاب می کند و این که مردم ژاپنی چه قدر به کارشان  متعهد هستند.

یک ارتباط نزدیک و صمیمی بین زبان و فرهنگ وجود دارد. هر دو به طور واضح یکدیگر را منعکس می کنند، اما ارتباط در واقع عمیق تر است. فرهنگ زبان را غنی می سازد و همچنین آن را پرورش می دهد. طبق صحبت های متخصصان، فرهنگ فقط با آغازِ سخن گفتن شروع شد، خیلی از متخصصان نظرشان این است که فهم کامل یک فرهنگ غیر ممکن است مگر این که شما زبان را متوجه شوید.

فرهنگ از لحاظ اجتماعی از طریق زبان منتقل می شود. قبل تر این حالت بود، الان همین حالت است، و در آینده هم همین حالت خواهد بود. این ویژگیِ غیر قابل تغییر فرهنگ است. فرهنگ از طریق زبان، گفتاری یا غیر گفتاری، نوشتاری یا شفاهی از یک نسل به نسل بعدی منتقل می شود. اگر شما کمی کامل تر بنگرید واضح است که ارتباط چیزِ دیگری نبود جز جلوه ی فرهنگ. بچه ها آن چه را که قسمتی از فرهنگشان است از طریق زبان می آموزند. برای مثال، فهم کامل بابانوئل و مفهوم آن برای بچه های آفریقایی سخت است، به این دلیل که آن قسمت مهمی از فرهنگی نیست که درش زندگی می کنند.

طبق صحبت های ادوارد ساپیر، که یک انسان شناس-زبان شناس معروف آمریکایی است، شخص می تواند متوجهِ قوه های شناختی و آگاهی انسان در زبان بشود و آن را بفهمد. ساپیر در تحقیقش اظهار می کند که هر دو زبان متفاوت هستند. چون فرهنگ هایی که از آن ها زبان های مختلف ظاهر می شوند متفاوت هستند، این تفاوت ها در این زبان ها هم قابل مشاهده هستند.