تئوری های یادگیری زبان

تئوری های یادگیری زبان
یکی از خصیصه هایی که انسان ها را از دیگر موجودات متمایز می کند زبان است. تئوری های یادگیری زبان Theories of Second Language acquisition/learning بر پایه و اساس چندین شاخه از علم بنا شده است. زبانشناسی ، جامعه شناسی زبان ، روانشناسی ، آموزش زبان و حتی فلسفه از این رشته های تاثیر گذار زبان بر روی تئوری های آموزش زبان هستند. نکته جالب در تئوری های یادگیری زبان تعداد زیاد آنها است که در عین حال عدم پذیرش و اثبات کامل آنها توسط دانشمندان است.

تئوری های یادگیری زبان
تئوری های یادگیری زبان

تاریخچه
از آنجایی که یادگیری زبان و آموزش زبان مربوط به یک رشته مشخص نیست خیلی دشوار است که نقطه آغازی برای آن بیان کنیم. اما مقالاتی از Selinker و Corder در سال های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۲ در این حوزه راهگشای و آغاز گر این کار بوده اند. در سال ۱۹۸۰ Stephen Krashen به بزرگترین نظریه پرداز این علم بدل شد. قبل از Krashen دانشمندان زبان را نتیجه رفتارگرایی Behaviorism می دانستند اما Krashen بیان کرد که که زبان حاصل داده ها و ورودی های با معنی و قابل درک است و شما زمانی می توانید زبان را یاد بگیرید که برایتان قابل معنی باشد. در زیر به تئوری های یادگیری زبان اشاره می کنیم.
Sociocultural Theory
در سال ۱۹۸۵ با الهام از کارهای Vygotsky بنا شده است. نظریه اصلی بر این پایه است که توانایی ذهنی افراد مختلف به رابطه های فرهنگی و اجتماعی آنها برای کسب زبان ارتباط دارد.
Universal Grammar
چامسکی Noam Chomsky زبانشناس بسیار معروف دانشگاه MIT آمریکا توانست انقلاب بزرگی در تئوری های یادگیری زبان ایجاد کند. او بیان کرد که تمام زبان های دنیا دارای خصوصیت های مشترک هستند. به عنوان مثال او ببان کرد که پارامتر های وجود دارند که شما اگر این پارامتر ها را یاد بگیرید تقریبا می توانید زبان را یاد بگیرید. مثلا در زبان آلمانی حتما باید فاعل در جمله وجود داشته باشد Er Spricht یعنی او صحبت می کند اما در ایتالیایی Parla یعنی صحبت می کند اما نیازی به حضور فاعل نیست. در آلمانی Espricht به تنهایی درست نیست اما در ایتالیایی به دلیل وجود شناسه Parla درست است. چامسکی بیان می کند وقتی این پارامتر ها را یاد بگیرید ، میتوان گفت آن زبان را یاد گرفته اید.

Input Hypothesis
این نظریه بیان می کند که میزان اطلاعاتی که از زبان دوم به شخص می رسد بسیار مهم است. این تئوری هم بیان می کند که این داده ها هرچه با معنی تر باشد مفید تر خواهند. یکی از نکات مهم i+1 است . یعنی این اطلاعات زمانی بسیار مفید هستند که با سطح فعلی دانسته های شخص فاصله کمی داشته باشد.
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امیدوار است توانسته باشد اشاره های کوتاه به تئوری های یادگیری زبان کرده باشد.