کلمات انگلیسی

کلمات انگلیسی

دانستنی های زبان

پر کاربرد ترین کلمات انگلیسی

لیست زیر نشان دهند پر کاربرد ترین کلمات انگلیسی است. البته مطمئنا نمی توان گفت که این لیست دقیق می باشد اما بر اساس تحقیقی که دانشکده زبان انگلیسی دانشگاه آکسفورد با همکاری بخش آنلاین آکسفورد و دیکشنری آکسفورد انجام داده است این کلمات جزو پر کاربردترین کلمات انگلیسی هستند. این منبع همه نوع نوشتاری از رمان های ادبی تا ژرنال های تخصصی و روزنامه ها و مجله ها تا چت روم ها ، ایمیل ها ، وب لاگ ها را مورد بررسی قرار داده است.

در این لیست اشاره می شود که ۲۵ واژه اول لیست ۳/۱ کل منابع نوشتاری زبان انگلیسی را شامل می شوند و ۱۰۰ واژه اول لیست تقریبا نیمی از منابع نوشتاری را شامل می شوند.

باید توجه داشت که کلمه تمام مواردی همچون یک کلمه کامل و یا مشتقی از کلمات دیگر همانند Am, Is , Are, که از مشتقات Be  هستند را شامل می شود.

Rank

Word

۱

the

۲

be

۳

to

۴

of

۵

and

۶

a

۷

in

۸

that

۹

have

۱۰

I

۱۱

it

۱۲

for

۱۳

not

۱۴

on

۱۵

with

۱۶

he

۱۷

as

۱۸

you

۱۹

do

۲۰

at

Rank

Word

۲۱

this

۲۲

but

۲۳

his

۲۴

by

۲۵

from

۲۶

they

۲۷

we

۲۸

say

۲۹

her

۳۰

she

۳۱

or

۳۲

an

۳۳

will

۳۴

my

۳۵

one

۳۶

all

۳۷

would

۳۸

there

۳۹

their

۴۰

what

Rank

Word

۴۱

so

۴۲

up

۴۳

out

۴۴

if

۴۵

about

۴۶

who

۴۷

get

۴۸

which

۴۹

go

۵۰

me

۵۱

when

۵۲

make

۵۳

can

۵۴

like

۵۵

time

۵۶

no

۵۷

just

۵۸

him

۵۹

know

۶۰

take

Rank

Word

۶۱

people

۶۲

into

۶۳

year

۶۴

your

۶۵

good

۶۶

some

۶۷

could

۶۸

them

۶۹

see

۷۰

other

۷۱

than

۷۲

then

۷۳

now

۷۴

look

۷۵

only

۷۶

come

۷۷

its

۷۸

over

۷۹

think

۸۰

also

Rank

Word

۸۱

back

۸۲

after

۸۳

use

۸۴

two

۸۵

how

۸۶

our

۸۷

work

۸۸

first

۸۹

well

۹۰

way

۹۱

even

۹۲

new

۹۳

want

۹۴

because

۹۵

any

۹۶

these

۹۷

give

۹۸

day

۹۹

most

۱۰۰

us

منبع : ویکی پدیا Wikipedia.org