آموزش اعداد انگلیسی با حروف و تلفظ | ۱ تا میلیون

کاملترین راهنمای اعداد و شمارش در زبان انگلیسی

شمردن شاید جزو مهم ترین کارهاییست که هر انسانی باید بلد باشد. یادگیری اعداد در زبان انگلیسی شاید برای شما که دوست دارید زبان انگلیسی را بهتر صحبت کنید خیلی اهمیت داشته باشد. آیا تا به حال به تاثیر اعداد در زبان و آموزش آن فکر کرده اید؟! آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز هر چیزی که در مورد آموزش اعداد انگلیسی نیاز دارید را به شما آموزش می دهد.

اینکه چگونه ما میتوانیم با استفاده از اعداد زبان را بیاموزیم؟! یکی از موثر ترین راه های آموزش زبان استفاده از اعداد است. ما میتوانیم با استفاده از اعداد زبان را به دیگران بیاموزیم. همچنین با استفاده از اعداد ترتیبی یا شمارشی میتوانیم درک بهتری از زبان، که اعداد یکی از اصلی ترین اصولش اعداد است استفاده کنیم.

اعداد در زبان انگلیسی
اعداد در زبان انگلیسی

آموزش اعداد انگلیسی؛ اعداد اصلی و اعداد ترتیبی کدام ها هستند؟

برای آموزش اعداد انگلیسی خیلی مهم است بدانید که ما دو نوع عدد داریم؛ عدد اصلی و اعدادد ترتیبی

اعداد اصلی Cardinal ( یک ، دو ، سه ، غیره) صفت هستند و به تعداد (کمیت) اشاره دارند.

اعداد ترتیبی Ordinal (اولین ، دومین ،سومین ، غیره) اسم هستند و به چندمین بودن اشاره دارند.


اول بیایید اعداد اصلی انگلیسی را یاد بگیریم

ما در این جدل از ۱ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون را برایتان می شماریم. هم در انگلیسی هم فارسی حتما این جدول را خوب ببنید تا به خوبی با آن آشنا شوید. اعدادد اصلی بخش مهمی در آموزش اعداد انگلیسی است.

MeanCardinalNumber 
صفرZero0
یکOne1
دوTwo2
سه Three3
چهارFour4
پنجFive5
ششSix6
هفتSeven7
هشتEight8
نهNine9
دهTen10
یازدهEleven11
دوازدهTwelve12
سیزدهThirteen13
چهاردهFourteen14
پانزدهFifteen15
شانزدهSixteen16
هفدهSeventeen17
هجدهEighteen18
نوزدهNineteen19
بیستTwenty20
بیست و یکTwenty _one21
بیست و دوTwenty-two22
بیست و سهTwenty-three23
بیست و چهارTwenty-four24
بیست و پنجTwenty-five25
بیست وششTwenty-six26
بیست و هفتTwenty-seven27
بیست و هشتTwenty-eight28
بیست و نهTwenty-nine29
سیThirty30
سی ویکThirty-one31
چهلForty40
پنجاهFifty50
شصتSixty60
هفتادSeventy70
هشتادEighty80
نودNinety90
صدOne hundred100
پانصدFive hundred500
یک هزارOne thousand1,000
یک هزار و پانصدOne thousand five hundred or fifteen hundred1,500
صد هزارOne hundred thousand 100,000
یک ملیونOne million1,000,000

Examples:
• There are twenty-five people in the room.
• He was the fourteenth person to win the award.
• Six hundred thousand people were left homeless after the earthquake.
• I must have asked you twenty times to be quiet.
• He went to Israel for the third time this year.


حالا با اعداد ترتیبی زبان انگلیسی آشنا شوید

حالا بیایید اعداد ترتیبی زبان انگلیسی بهتر بشناسید.

Number OrdinalMean
1Firstاول
۲Secondدوم
۳Thirdسوم
۴Fourthچهارم
۵Fifthپنجم
۶Sixthششم
۷Seventhهفتم
۸Eighthهشتم
۹Ninthنهم
۱۰Tenthدهم
۱۱Eleventhیازدهم
۱۲Twelfthدوازدهم
۱۳thirteenthسیزدهم
۱۴Fourteenthچهاردهم
۱۵Fourteenthپانزدهم
۱۶Sixteenth شانزدهم
۱۷Seventeenth هفدهم
۱۸Eighteenthهجدهم
۱۹Nineteenth نوزدهم 
20twentiethبیستم
۲۱Twenty-firstبیست و یکم
۲۲Twenty-secondبیست و دوم
۲۳Twenty-thirdبیست و سوم
۲۴Twenty-fourthبیست و چهارم
۲۵Twenty-fifthبیست و پنجم
۲۶Twenty-sixthبیست و ششم
۲۷Twenty-seventhبیست و هفتم
۲۸Twenty-eighthبیست و هشتم
۲۹Twenty-ninthبیست و نهم
۳۰thirtiethسی ام
۳۱Thirty-firstسی و یکم
۴۰fortiethچهلم
۵۰Fiftieth پنجاهم
۶۰Sixtiethشصتم
۷۰Seventiethهفتادم
۸۰Eightiethهشتادم
۹۰Ninetiethنودم
۱۰۰Hundredthصدم
۵۰۰Five hundredthپانصدم
۱,۰۰۰Thousandthیک هزارم
۱,۵۰۰one thousand five
hundredth
یک هزار و پانصدم
۱۰۰,۰۰۰hundred thousandthصد هزارم
۱,۰۰۰,۰۰۰Millionthیک ملیون ام

نحوه خواندن اعشار در زبان انگلیسی

در انگلیسی اعشار را با تاکید بخوانید و به صورت عنوانِ “Point” بخوانید. سپس هر رقم را به صورت جداگانه بخوانید. یادتان باشد پول از این طریق خوانده نمی شود و در ادامه به آن اشاره می کنیم

MeanSaidWritten
ممیز پنج‌ (نیم)Point five0.5
بیست و پنج صدمPoint two five0.25
هفتاد و سه صدمPoint seven three0.73
۵ صدمPoint zero five 0.05
ممیز شش هزارو پانصدو بیست و نهPoint six five two nine0.6529
دو ممیز نود و پنجTwo point nine five2.95

خواندن کسر ها در زبان انگلیسی

 کسر ها هم در آموزش بان انگلیسی باید حتما مورد توجه باشند. از اعداد اصلی استفاده کرده و آنهارا برای صورتِ کسر، و اعداد ترتیبی را برای مخرج کسر بخوانید.اگر صورتِ مخرج بزرگ تر از ۱  است، اعداد ترتیبی را جمع ببندید (s جمع اضافه می کنیم مثل sixths). این مربوط به همه اعداد است به جزعدد ۲ که وقتی مخرج باشد “Half” خوانده می شود و اگر بیش از یک عدد باشد “halves”.

MeanSaid Written 
یک سومOne third1/3
سه چهارمThree fourths3/4
پنج ششمFive sixths5/6
یک دومOne half1/2
سه دومThree halves3/2

نحوه بیان درصد به زبان انگلیسی

درصدها به راحتی در زبان انگلیسی خوانده می شوند. فقط عدد را بگویید و بعد کلمه “درصد” را اضافه کنید.

MeanPronouncedWritten 
پنج درصدFive percent5%
بیست و پنج درصدTwenty-five percent25%
سی و شش ممیز بیست وپنج درصدThirty-six point twenty-five percent36.25%
صد درصدOne hundred percent100%
چهارصد درصدFour hundred percent400%

گفتن مبلغ پول در انگلیسی

برای خواندن مبلغی ، اول کل عدد را بخوانید ، بعد واحد پول را اضافه کنید. اگر نام واحد پول اعشاری وجود دارد ، اعشاری را که به عنوان یک عدد کامل تلفظ می شود دنبال کنید و اگر سکه، اسمی در واحد پول دارد ، آن کلمه را در انتها اضافه کنید. توجه داشته باشید که اعشار طبیعی به این ترتیب خوانده نمی شوند. این قوانین فقط در مورد پول اعمال می شود.

MeanSpokenWritten
بیست و پنج دلارTwenty-five dollars $25
پنجاه و دو یوروFifty two euros €۵۲
صد و چهل پوندone hundred and forty pounds140£
چهل و سه دلار و ۲۵ سنتforty-three dollars and twenty-five cents (shortened to
“forty-three twenty-five” in everyday speech)
$43.25
دوازده ممیز شصت وشش یوروtwelve euros sixty-six€۱۲٫۶۶
ده ممیز پنجاه پوندten pounds fifty10.50£

نحوه بیان سال در انگلیسی

خواندن سالها در انگلیسی نسبتاً پیچیده است.

به صورت کلی ، وقتی که عدد یک سال چهار رقمی است ، دو رقم اول را به عنوان یک عدد کامل میخوانیم ، بعد دو رقم دوم را به عنوان یک عدد کامل دیگر میخوانیم. چند مورد استثنا در این قانون وجود دارد. سالهایی را که در ۱۰۰ سال اول هزاره جدید است را می توان به عنوان اعداد کامل خواند مثلا: ۲۰۱۴ که two thousand fourteen هم خوانده می شود یا می توان آنها را به عنوان دو عدد دو رقمی خواند.

هزاره ها را همیشه به عنوان اعداد کامل میخوانیم چون انجام آنها دشوار است.

قرون جدید به صورت تعداد کامل خوانده می شود

سالهایی که فقط سه رقم دارند را می توان به عنوان یک عدد سه رقمی یا یک عدد یک رقمی و به دنبال آن یک عدد دو رقمی خواند.

سالهایی که یک عدد دو رقمی هستند به عنوان یک عدد کامل خوانده می شوند.

برای روشن کردن معنای خود می توانید کلمات “سال” را قبل از هر سال قرار دهید.

سالهای قبل از میلاد مسیح دنبال می شود ، که به عنوان دو حرف BC الفبا تلفظ می شود.

به شما پیشنهاد می کنیم حتما مطلب ماه های سال به زبان انگلیسی را ببینید

حتما مطالب آموزش روزهای هفته به انگلیسی را نیز ببینید.

مثال های نحوه خواندن عدد سال در انگلیسی

جالب است که این قوانین در مورد خواندن آدرس خیابان ها هم اجرا می شود. خواندن این مطالب جذابیت های زیادی دارد که میتوانیم از آن لذت ببریم، ما درکنار یادگیری اعداد انگلیسی، گوشه ایی از خودِ زبان را هم یادمیگیریم که بسیار کمک کننده است. پس بیاید باهم به خواندن ادامه مطالب بپردازیم…

MeanSpoken Written
دوهزار و چهاردهtwenty fourteen or two thousand fourteen2014
دو هزار و هشتtwo thousand eight2008
دو هزارtwo thousand2000
هزار و نهصد و نود و چهارnineteen forty-four1944
هزار و نهصد و هشتnineteen o eight1908
هزار و نهصدnineteen hundred1900
هزار و ششصدsixteen hundred1600
هزار و دویست و پنجاه و ششtwelve fifty-six1256
هزار وششten o six1006
هشتصد و شصت و شش eight hundred sixty-six or eight sixty-six866
بیست و پنج twenty-five25
سه هزار سال قبل از میلاد مسیحthree thousand BC3000 BC
سه هزار و دویست و پنجاه سال قبل از میلاد مسیحthirty two fifty BC3250 BC

نحوه گفتن صفر در انگلیسی

یکی دیگر از مواردی که در آموزش اعداد انگلیسی خیلی مهم است عدد صفر است. روش های مختلفی برای تلفظ عدد ۰ وجود دارد که در زمینه های مختلف استفاده می شود. متأسفانه ، استفاده از آن در کشورهای مختلفی که انگلیسی زبان هستند متفاوت است. این تلفظ ها در انگلیسی آمریکایی اعمال می شود.

MeanUsagePronunciation
(صفر) برای خواندن خودِ شماره ها ، اعشار ، درصد و شماره تلفن و در برخی عبارات ثابت استفاده میشودUsed to read the number by itself, in reading  decimals, percentages, and phone numbers, and in some fixed expressions.Zero
(حرف O) برای خواندن سال ها ، آدرس ها ، زمان ها و دما استفاده میشود.Used to read years, addresses, times and temperature O (the letter name)
(صفر) برای گزارش نمره ورزش ها استفاده میشود Used to report sports scoreNil
در ایالت متحده آمریکا برای گفتن هیچ استفاده نمیشود.Not used in the USNought

مثال هایی از عددهای انگلیسی

اعداد همیشه یکی از جذاب ترین موضوعات و ابزاری است که میتوانیم به کمک آن چیزهای زیادی را یادبگیریم. برای مثال همین زبان انگلیسی ، تا به حال شده که به این جالبی و جذابی یک موضوعی را یاد بگیرید؟! به نظر ما این متن یکی از جذاب ترین نوع متن هایی است که میتواند به ما کمک کند تا با استفاده از اعداد و جذابیت هایی که دارد زبان را فرابگیریم. در اخر بیاید باهم یک مثال جذاب ببینیم…

SpokenWriting 
Three point zero four plus two point zero two makes five
point zero six.
3.04+2.02=5.0
There is a zero percent chance of rain.There is a 0% chance of rain
The temperature is twenty degrees below zero.The temperature is -20⁰c
You can reach me at zero one seven one, three nine zero,
one zero six two
You can reach me at 0171 390
1062
I live at forty-six o four Smith StreetI live at 4604 Smith Street
He became king in fourteen o nine.He became king in 1409
I waited until four o five.I waited until 4:05
The score was four nilThe score was 4-0

PDF آموزش اعداد انگلیسی

برای دانلود مطلب آموزش اعداد انگلیسی به صورت PDF می توانید بر روی این لینک کلیک کنید.


سوالات متداول

۱۰۰ به انگلیسی چی میشه؟

عدد صد در زبان انگلیسی Hundred میشه! one Hundred هم می تونه استفاده بشه که به معنی یکصد می باشد.

۱۰۰۰ به انگلیسی چی میشه؟

عدد هزار به انگلیسی میشه thousand و میشه از one thousand هم استفاده کرد که میشه یک هزار!

اعشار در انگلیسی چه طور خونده میشه؟

اعشار به انگلیسی معمولا با کلمه Point خونده میشه ولی معمولا روش های دیگه ای هم وجود داره که تو همین مطلب مفصل اشاره کردیم.

فرق عددهای تریبی با عددهای اصلی در زبان انگلیسی چیست؟

عدد های اصلی اعدادی هستند که برای تعداد استفاده می شوند مثلا one, two, three, four,… و اعداد ترتیبی اعدادی هستند که برای بیان ترتیب و جایگاه چیزی استفاده می شوند مثلا first, second, thirdو … که یعنی اولین، دومین، سومین و …