اعداد به زبان آلمانی

اعداد به زبان آلمانی
اعداد ترتیبی Ordinalzahlen و اعداد شمارشی Kardinalzahlen را در این بخش به شما ارائه می دهیم. اعداد در هر بخشی از زندگی ما تاثیر گذار است. از گفتن تاریخ روز و سال گرفته تا خواندن شماره های تلفن و شمردن پول هایتان شما نیاز به اعداد دارید. اعداد به زبان آلمانی هم به همین قدر اهمیت دارد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان آلمانی برای کسانی که تازه می خواهند یادگیری زبان آلمانی را شروع کنند مطلب زیر را ارائه می دهد.

اعداد به زبان آلمانی
اعداد به زبان آلمانی

۰ null
۱ eins
۲ zwei
۳ drei
۴ vier
۵ fünf
۶ sechs
۷ sieben
۸ acht
۹ neun
۱۰ zehn
۱۱ elf
۱۲ zwölf
۱۳ dreizehn
۱۴ vierzehn
۱۵ fünfzehn
۱۶ sechzehn
۱۷ siebzehn
۱۸ achtzehn
۱۹ neunzehn
۲۰ zwanzig
۲۱ einundzwanzig
۲۲ zweiundzwanzig
۲۳ dreiundzwanzig
۲۴ vierundzwanzig
۲۵ fünfundzwanzig
۲۶ sechsundzwanzig
۲۷ siebenundzwanzig
۲۸ achtundzwanzig
۲۹ neunundzwanzig
۳۰ dreißig
۴۰ vierzig
۵۰ fünfzig
۶۰ sechzig
۷۰ siebzig
۸۰ achtzig
۹۰ neunzig
۱۰۰ hundert
۱,۰۰۰ tausend
۱۰,۰۰۰ zehntausend
۱۰۰,۰۰۰ hunderttausend
۱,۰۰۰,۰۰۰ eine Million
حالا شما در بیان اعداد به زبان آلمانی می توانید از ۱ تا یک میلیون را بشمارید. اما اعداد ترتیبی نیز مهم است. اعداد ترتیبی خوشبختانه فقط تا عدد ۲۰ منحصر به فرد هستند و بعد از آن با اضافه کردن –ste می توانید اعداد به زبان آلمانی را به صورت ترتیبی بیان کنید. اما از عدد ۱ تا ۲۰ به صورت زیر است:
Erste اولین
Zweite دومین
Dritte سومین
Vierte چهارمین
Fünfte پنجمین
Sechste ششمین
Siebte هفتیمن
Achte هشتمین
Neunte نهمین
Zehnte دهمین
Elfte یازدهمین
Zwölfte دوازدهمین
Dreizehnte سیزدهمین
Vierzehnte چهاردهمین
Fünfzehnte پانزدهیمن
Sechzehnte شانزدهمین
Siebzehnte هفدهمین
Achtzehnte هجدهمین
Neunzehnte نوزدهمین
Zwanzigste بیستمین
برای یادگیری تلفظ اعداد به زبان آلمانی باید به دیکشنری خوب زبان آلمانی مراجعه کنید. همچنین در صورتی که دوست دارید آموزش زبان آلمانی را یاد بگیرید فقط کافیست با شماره های تلفن موسسه زبان ایران اکسفورد تماس بگیرید.