ساختار پاراگراف در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ساختار پاراگراف در زبان انگلیسی و اهمیت آن در این مطلب اشاره می کند. دانستن نحوه شروع و پایان یک پاراگراف در زبان انگلیسی بسیار می تواند در بحث Writing مهم باشد.

ساختار پاراگراف در زبان انگلیسی
ساختار پاراگراف در زبان انگلیسی

به ساختار پاراگراف در زبان انگلیسی توجه کنید:

یک پاراگراف ساده شامل سه تا هفت جمله می شود. هر پاراگراف باید یک جمله ی موضوعی، جملات پشتیبان و جمله ی نتیجه گیری داشته باشد.

  • جمله ی موضوعی معمولاً اولین جمله در پاراگراف است. عمومی ترین جمله است و ایده ای را که قصد به صحبت راجع به آن در باقی طول پاراگراف را دارید، معرفی می کند.
  • مثال: گرامر انگلیسی موضوعی پیچیده است که گستره ای از اطلاعات را شامل می شود.
  • جملات پشتیبان، ایده ی ارائه شده در جمله ی موضوعی را با جزئیات زیاد توضیح می دهند.
  • برای مثال: گرامر انگلیسی موضوعی پیچیده است که گستره ی وسیعی از اطلاعات را پوشش می دهد. فرد در سطح کلمه باید راجع به اجزای سخن بیاموزد. موضوعاتی مانند ساختار جمله، همخوانی فاعل و فعل و عبارات در سطح جمله باید مورد کاوش قرار بگیرند. قوانین کاربرد نقطه گذاری هم بخشی از گرامر در سطح جمله هستند. وقتی فرد شروع به نوشتن قطعه ای بزرگتر می کند، باید همچنین راجع به ساختار پاراگراف و ساماندهی آن بیاموزد.
  • جمله ی نتیجه گیری، اطلاعات داده شده در پاراگراف را خلاصه می کند. همیشه لازم نیست اما بهرحال باید بدانید که آن را چطور بنویسید.
  • برای مثال: گرامر انگلیسی یک موضوع پیچیده است که گستره ای از اطلاعات را پوشش می دهد. در سطح ‘لغوی’، یک شخص باید ادات سخن را بیاموزد. در سطح ‘جمله’، موضوعاتی مانند ساختار جمله، مطابقت فاعل/فعل، و بندها باید جستجو شوند. قوانین مربوط به استفاده ی نقطه گذاری هم قسمتی از گرامر در سطح ‘جمله’ هستند. به محض این که یک شخص شروع کند به نوشتن قسمت های بزرگ تر، باید درباره ی ساختار و ترتیب پاراگراف هم بیاموزد. تمام این قوانین چگونگی درست نوشتن انگلیسی را تعریف و توصیف می کنند.
  • همچنین توجه کنید که جمله ی اول یک پاراگراف باید به فاصله ی کمی به طرف راست لبه ی چپ پاراگراف تو رفتگی داشته باشد.

در حالی که شما از لحاظ فنی می توانید پاراگرافی داشته باشید که فقط از جملات اصلی تشکیل شده باشد، اما یک پاراگراف بهتر و از لحاظ گرامری دلخواه تر شامل جملات ساده و پیچیده ی متنوعی خواهد بود.