حروف اضافه در زبان انگلیسی چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به این سوال گرامری زبان انگلیسی پاسخ می دهد که حروف اضافه در زبان انگلیسی چیست؟ شما هم مطمئنا این قسمت را دوست خواهید داشت.

اما حروف اضافه در زبان انگلیسی چیست؟

حروف اضافه در زبان انگلیسی چیست؟
حروف اضافه در زبان انگلیسی چیست؟

حروف اضافه چیست؟
حروف اضافه لغاتی هستند که برای مرتبط ساختن اسم یا عبارت به قسمت دیگری از جمله به کار می‌روند. بعضی مثال‌های حروف اضافه ‘on’, ‘in’, ‘to’ و ‘at’. هستند.
شما خواهید یافت که آن‌ها در روش‌های مختلف زیاد و بافت‌های متنی متنوعی استفاده می‌شوند. یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای به کار بردن حروف اضافه شامل استفاده از آن‌ها در نشان دادن زمان، مسیر یا مکان یک شی، یا معرفی چیزی است – و یک حرف اضافه می‌تواند در بیش از یک روش استفاده شود.

چهطور از حرف اضافه استفاده کنیم
بیایید به بعضی مثال ها و چگونگی استفاده از آن ها نگاهی بیندازیم!
‘He put the tiles on the wrong wall.’
‘She is going to college in september.’
‘I’ll meet you at 5.30.’
حروف اضافه همیشه برای نشان دادن ارتباط اسم یا عبارت با چیزی دیگر استفاده می‌شوند. وقتی از حرف اضافه استفاده می‌کنید، شما باید همیشه فاعل و فعل را قبل از آن بیاورید، و بعد از آن هم اسم را بیاورید. شما هرگز نباید بعد از آن فعل بیاورید!

حروف اضافهی موقعیت
شما می‌توانید از حروف اضافه برای نشان دادن جایگاه یک شی و ارتباطش با چیزی دیگر استفاده کنید، مانند این که آیا روی سطحی قرار گرفته است، داخل چیزی قرار دارد، یا در موقعیتی دیگر است. تعدادی از حروف اضافه‌ی موقعیت رایج در ادامه آمده است:
On: ‘She placed the lid on the cooker.’
Above: ‘The plane flew over the houses.’
In front of: ‘The books should go in front of the other items.’

حروف اضافهی زمان
حروف اضافه‌ی مختلف می‌توانند برای نشان دادن زمان به روش‌های خاصی استفاده شوند:
:at این حرف اضافه می تواند برای نشان دادن زمانی خاص استفاده شود، برای مثال:
‘We are arriving at 22.50.’
in: از این حرف اضافه برای بیان اتفاقاتی که در طی دوره های زمانی طولانی می افتد، استفاده می شود، مانند یک ماه یا سال، برای مثال:
‘They first moved to the country in 1978.’
‘We are going on holiday in march.’