الفبای زبان روسی

الفبای زبان روسی

اولین قدم در آموزش زبان روسی یادگیری الفبای زبان روسی است. یادگری یک الفبای جدید ممکن است ترسناک به نظر برسد ولی اسنگونه نیست و یادگیری الفبای زبان روسی نسبتا آسان است. در حقیقت زبان روسی جزو زبان هایی است که همه کلمات همان طور که نوشته می شوند تلفظ می شوند. هم چنین در زبان روسی هر حرفی یک صدا دارد بر عکس زبان انگلیسی که در برخی موارد ترکیب دو حرف ایجاد یک صدا می کند. به عنوان مثال SH

آموزشگاه زبان روسی ایران آکسفورد به زبان اموزان پیشنهاد می دهد که بعد از یادگیری الفبای زبان روسی این برگه را پرینت گرفته و در جایی قرار دهند که بتوانند به صورت مداوم آن را مرور کنند.

الفبای زبان روسی که به الفبای Cyrillic  مشهور است دارای ۳۳ حرف است . ۱۱ حرف آن صدا دارد و ۲۰ حرف بی صدا و ۲ حرف که نشانه های تلفظی به حساب می آیند. در زیر می توانید شکل این الفبا را مشاهده کنید.

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я

حروف زیر تقزیبا با حروف انگلیسی یکسان هستند.

А а

К к

M m

O o

T t

حروف زیر شکل یکسان با زبان انگلیسی دارند اما تلفظ متفاوتی دارند.

B b که در تلفظ صدای ” و ” می دهد مثل کلمه Vet

E e که صدای “ye ” می دهد مثل yes

 H h که صدای n می دهد مثل no

P p که صدای r می دهد مثل run

C c که صدای s  می دهد مثل See

Y y که صدای ” او ” می دهد مثل boot

X x که صدای H می دهد مثل hello

در زیر به صورت کلی الفبای زبان روسی با صدای مرتبطشان در جدولی آورده شده اند.

The Russian Alphabet

Russian Character

English Equivalent

Sound

Letter Name in Russian

А а

А а

Like “a” in car

“ah”

Б б

B b

Like “b” in bat

“beh”

В в

V v

Like “v” in van

“veh”

Г г

G g

Like “g” in go

“geh”

Д д

D d

Like “d” in dog

“deh”

Е е

YE ye

Like “ye” in yet

“yeh”

Ё ё

YO yo

Like “yo” in yonder

“yo”

Ж ж

Zh zh

Like “s” in measure or pleasure
or like “g” in beige (the colour)

“zheh”

З з

Z z

Like “z” in zoo

“zeh”

И и

EE ee

Like “ee” in see

“ee”

Й й

I i or Y y

like “y” in boy or toy

“ee kratkoyeh”

К к

K k

Like “k” in kitten, “c” in cat.

“kah”

Л л

L l

Like “l” in light

“ehl”

М м

M m

Like “m” in mat

“ehm”

Н н

N n

Like “n” in no

“ehn”

О о

Stressed: O o
Unstressed: A a

Like “o” in bore
Like “a” in car

“oh”

П п

P p

Like “p” in pot

“peh”

Р р

R r

Like “r” in run (rolled)

“ehr”

С с

S s

Like “s” in sam

“ehs”

Т т

T t

Like “t” in tap

“teh”

У у

U u

Like “oo” in boot

“oo”

Ф ф

F f

Like “f” in fat

“ehf”

Х х

H h, KH kh

Like “h” in hello or like
the “ch” in Scottish ‘loch’ or German ‘Bach’

“khah”

Ц ц

TS ts

Like “ts” in bits

“tseh”

Ч ч

CH ch

Like “ch” in chip

“cheh”

Ш ш

SH sh (hard)

Like “sh” in shut

“shah”

Щ щ

SH sh (soft)

Like “sh” in sheep

“schyah”

Ъ ъ

Hard Sign

Letter before is hard

“tvyordiy znahk”

Ы ы

I i

Like “i” in ill

“i”

Ь ь

Soft Sign

Letter before is soft

“myagkeey znahk”

Э э

E e

Like “e” in pet

“eh”

Ю ю

YU yu

Like “u” in use or university

“yoo”

Я я

YA ya

Like “ya” in yard.

“yah”

 منبع: Russian lessons