چند اصطلاح جالب زبان انگلیسی که باید بدانید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به چند اصطلاح جالب زبان انگلیسی که باید بدانید می پردازد که همه زبان آموزان دوست دارند معنی آنها را بدانند. پس با ما باشید.

چند اصطلاح جالب زبان انگلیسی که باید بدانید:

چند اصطلاح جالب زبان انگلیسی که باید بدانید
چند اصطلاح جالب زبان انگلیسی که باید بدانید

To buckle down to do something
آیا لازم است که برای کامل کردن کاری تلاش زیادی کنید یا چیزی سخت را شروع کنید؟
پس وقت آن است که ‘کمر همت را ببندید’ و آن کار را انجام دهید. این اصطلاح، عمل تلاشی بزرگ، یا انجام کاری سخت‌تر برای موفقیت در اهدافتان را توصیف می‌کند.
برای مثال:
‘She knew she had to buckle down and start revising if she wanted to succeed in her exams.’

Tough as old boots
اگر گفته شود که شخصی یا چیزی ‘مانند چکمه سرسخت است’، یعنی این اصطلاح برای توصیف سرسخت و مقاوم بودن از لحاظ احساسی یا فیزیکی استفاده می‌‌شود. شما می‌توانید از این عبارت برای توصیف شخصی استفاده کنید که برای مثال احساسات خود را به اشتراک نمی‌گذارد، یا شخصی که به راحتی مضطرب نمی‌شود.
برای مثال:
‘He’s tough as old boots – even though his boss was having a tantrum, he managed to stay calm.’

To fall apart at the seams
این اصطلاح می‌تواند برای توصیف شخص یا چیزی استفاده شود که از لحاظ فیزیکی یا به طور استعاری در حال از هم پاشیدن است.
شما می‌توانید از این اصطلاح برای توصیف چیزی استفاده کنید که احتمالاً شکسته است یا کار نمی‌کند، یا همچنین می‌توانید از آن برای توصیف شخص یا موقعیتی استفاده کنید که به طور درست کار نمی‌کند.
برای مثال:
‘I use my favourite handbag all the time – but now it’s falling apart at the seams.’
‘There is never anyone around in their shop – the organisation is really falling apart the seams now.’

To handle someone with kid gloves
این اصطلاح برای این استفاده می‌شود که موقع گفتن حرفی یا انجام کاری در اطراف یک شخص خیلی حواستان باشد، به خصوص اگر آن‌ها بسیار حساس هستند، و مطمئن شوید که به هیچ وجه آن‌ها را ناراحت نکنید.
برای مثال:
‘I always have to handle my sister with kid gloves when it comes to asking questions about work – she gets very upset!’