برخی از عبارات مهم با کلمه Put

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برخی از عبارات مهم با کلمه Put را با معانی آنها و همچنین کاربرد آنها می آورد که بتوانید از آنها در جملات متفاوت و موقعیت های مکالمه مختلف استفاده کنید.

برخی از عبارات مهم با کلمه Put
برخی از عبارات مهم با کلمه Put

به برخی از عبارات مهم با کلمه Put توجه کنید:

استفاده از Put برای نشان دادن موقعیتتان

یکی از متداول‌ترین استفاده‌های put برای نشان دادن محلّ قرارگیری چیزی است. put می‌تواند برای توصیف علت قرارگیری چیزی در موقعیتی مشخص به کار رود- نه جاییکه آن چیز از قبل قرار داشته است.

برای مثال: She put the cup on the table

استفاده از put معمولاً نشان می‌دهد که آن عمل عامدانه یا با برنامه‌ریزی است. اگر چیزی از قبل در موقعیتی خاص بوده باشد، احتمالاً نمی‌خواهید که از put استفاده کنید.

استفاده از put برای باعث اتفاقی شدن

همچنین می‌توانید از put برای نشان دادن موقعیت چیزی به روشی متفاوت استفاده کنید، با این ترتیب که به افعال در حال انجام اشاره کرده و باعث تغییر محل شوید. در این مورد از put برای این استفاده می‌کنید که نشان دهد چیزی به جایی مشخص رفته است.

برای مثال: The accident was so severe, he put her in hospital for a week

برای مثال: The boys were extremely talented, so they were both put in a special school

استفاده از put برای نوشتن، رسم کردن یا قرار دادن علامت

با استفاده از put برای نشان دادن محل قرارگیری یک چیز، استفاده‌ای متداول از این برای توصیف نوشتار، ترسیم و قرار دادن علامت است.

برای مثال: You need to put your signature on every page

استفاده از چیزی

می‌توانید از put و در ادامه‌ی آن از یک قید یا حرف اضافه برای نشان دادن اینکه چیزی مورد استفاده است، استفاده کنید.

برای مثال: I put the new plan into action straight away.

برای مثال: She put him on a diet immediately after they got married

ابراز حالت خود

یکی از مبهم‌ترین روش‌ها برای استفاده از put در انگلیسی این است که خود را ابراز کنید. در این بافت، put برای اشاره به چگونگی توصیف چیزی استفاده می‌شود.

برای مثال: How do you put it? این پرسش برای سؤال درباره‌ی چگونگی توصیف چیزی استفاده می‌شود.

برای مثال: Well put! این تعریفی است که می‌گوید چیزی را خیلی خوب توصیف کرده‌اید.