آموزش گرامر زبان انگلیسی subject verb agreement

گرامر subject verb agreement

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب به یکی از مباحث مهم گرامری اشاره می کند. در این آموزش گرامر زبان انگلیسی subject verb agreement اشاره می کنیم و نکات مرتبط با آن ر با مثال های فراوان برایتان بیان می کنیم. پس با ما همراه باشید.

subject verb agreement
subject verb agreement

اصل اساسی: فاعل های مفرد افعال مفرد لازم دارند؛ فاعل های جمع افعال جمع لازم دارند.

My brother is a nutritionist.

برادر من متخصص تغذیه است.

My sisters are mathematicians.

خواهران من ریاضیدان هستند.

۱-         ضمایر نامشخص anyone, everyone, someone, no one, nobody همیشه مفرد هستند و، بنابراین، افعال مفرد لازم دارند.

•          Everyone has done his or her homework.

همه تکالیف خود را انجام داده اند.

•          Somebody has left her purse.

یک نفر کیف پول خود را جا گذاشته است.

بعضی از ضمایر نامشخص– مانند all, some – بسته به آن چیزی که رجوع می کنند مفرد یا جمع هستند. (آیا چیزی که به آن رجوع شده است قابل شمارش است یا غیر قابل شمارش؟) حواستان به انتخاب فعل برای آمدن با چنین ضمایری باشد.

•          Some of the beads are missing.

بعضی از مهره ها گم شده اند.

•          Some of the water is gone.

مقداری از آب نیست.

از طرف دیگر، یک ضمیر نکره وجود دارد، none، که می تواند یا مفرد باشد یا جمع؛ اغلب اهمیت ندارد که شما از یک فعل مفرد استفاده کنید یا جمع – مگر اینکه چیز دیگری در جمله عددش را مشخص کند. (نویسنده ها در مجموعnone  را به معنای not any در نظر می گیرند و یک فعل جمع انتخاب می کنند، مانند “None of the engines are working,” “هیچ کدام از موتورها کار نمی کنند”، اما وقتی چیز دیگری ما را مجبور می کند تا none را به معنای not one در نظر بگیریم، یک فعل مفرد لازم داریم، مانند “None of the food is fresh.” “هیچ کدام از غذاها تازه نیستند”.)

•          None of you claims responsibility for this incident?

•          None of you claim responsibility for this incident?

•          None of the students have done their homework.

۲- Everybody, Everyone مفرد به حساب می آیند

بعضی از ضمایر نکره مخصوصاً مشکل ساز هستند، Everyone و everybody (که در بالا هم آورده شدند) مسلماً به بیش از یک شخص اشاره دارند و، بنابراین، شاگردان گاهی ترغیب می شوند تا از یک فعل جمع استفاده کنند. اگرچه آنها همیشه مفرد هستند. اغلب بعد از Each یک عبارت حرف اضافه آورده می شود که به یک لغت جمع منتهی می شود (Each of the cars) (هر کدام از ماشین ها). Each هم همیشه مفرد است و فعل مفرد لازم دارد.

Everyone has finished his or her homework.

همه تکالیف خود را تمام کرده اند.

شما همیشه می گویید، “Everybody is here.” “همه اینجا هستند.” این یعنی لغت مفرد است و هیچ چیزی این را عوض نمی کند.

Each of the students is responsible for doing his or her work in the library.

هر شاگرد مسئول انجام کار خود در کتابخانه است.

۳- عباراتی مانند together with, as well as و along wit مشابه and نیستند.

عبارتِ معرفی شده توسط as well as یا along with لغت قبلی خود را تغییر می دهد (در این مورد mayor)، اما فاعل ها را ترکیب نمی کند (همان طور که لغت and این کار را می کند).

•          The mayor as well as his brothers is going to prison.

شهردار به علاوه ی برادرانش به زندان می روند.

•          The mayor and his brothers are going to jail.

شهردار و برادرانش به زندان می روند.

برای دیدن آموزش گرامر مجهول زبان انگلیسی کلیک کنید

۴-  ضمایر neither و either مفرد هستند و افعال مفرد لازم دارند اگرچه به نظر می رسد که به دو چیز رجوع می کنند.

•          Neither of the two traffic lights is working.

هیچ کدام از دو چراغ راهنمایی کار نمی کنند.

•          Which shirt do you want for Christmas?

Either is fine with me.

کدام پیراهن را برای کریسمس می خواهی؟

هر کدومش که باشه خوبه.

در نوشتار غیر رسمی، گاهی وقتی بعد از neither و either یک عبارت حرف اضافه می آید که با of شروع شده است فعل این ضمایر جمع می شود. این مخصوصاً درباره ی ساختارهای سوالی صدق می کند: “Have either of you two clowns read the assignment?” “آیا هیچ کدام از شما دو دلقک تکلیف را خوانده است؟” “Are either of you taking this seriously?” “آیا هیچ کدام از شما این را جدی می گیرد؟”

۵-  حرف ربطِ or به هم وصل نمی کند (as و does): وقتی nor یا or استفاده می شود فاعلی که به فعل نزدیک تر است شمارشِ فعل را مشخص می کند. اینکه فاعل قبل یا بعد از فعل بیاید اهمیتی ندارد؛ نزدیک بودن، شمارش را مشخص می کند.

•          Either my father or my brothers are going to sell the house.

•          Neither my brothers nor my father is going to sell the house.

•          Are either my brothers or my father responsible?

•          Is either my father or my brothers responsible?

چون جمله ای مانند “Neither my brothers nor my father is going to sell the house” .. به نظر می رسد، احتمالاً ایده ی خوبی است که هر موقع امکانش بود فاعل جمع را به فعل نزدیک تر کنید.

۶- لغاتِ there و here هرگز فاعل نیستند.

•          There are two reasons [plural subject] for this.

•          There is no reason for this.

•          Here are two apples.

با این ساختارها (ساختارهای تکمیل کننده نامیده می شوند)، فاعل بعد از فعل می آید اما همچنان شمارش فعل را مشخص می کند.

۷-  افعال در زمان حال برای فاعل های سوم شخص مفرد (و هر چیزی که آن لغات می توانند نشانه اش باشند) به s منتهی می شوند. افعال دیگر به s منتهی نمی شوند.

در زمان simple present یا حال ساده فعل برای فاعل سوم شخص مفرد حرف s را در آخر می گیرد. در آموزش گرامر زبان انگلیسی subject verb agreement این زمان یکی از پرکاربردترین هاست. به مثال های زیر توجه کنید.

He loves and she loves and they love_ and . . . .

۸- گاهی توصیف کننده ها بین فاعل و فعلش می آیند، اما این توصیف کننده ها نباید باعث شوند تا در مطابقت بین فاعل و فعلش به اشتباه بیفتید.

The mayor, who has been convicted along with his four brothers on four counts of various crimes but who also seems, like a cat, to have several political lives, is finally going to jail.

شهردار که به همراه چهار برادرش به چهار جرم مختلف متهم شده است اما به نظر می رسد که مثل گربه زندگی های سیاسی متعددی هم دارد، در نهایت به زندان می رود.

۹- گاهی اسامی فرم های عجیبی می گیرند و می توانند ما را گول بزنند که فکر کنیم جمع هستند در حالی که واقعاً مفرد هستند و برعکس آن.

برای دریافت کمک بیشتر به قسمت حالاتِ جمع اسامی و قسمت اسمِ جمع رجوع کنید. لغاتی مانند glasses, pants, pliers و scissors جمع در نظر گرفته می شوند (و فعل جمع لازم دارند) مگراینکه قبل از آن ها عبارت pair of بیاید (که در این حالت لغت pair فاعل می شود).

•          My glasses were on the bed.

•          My pants were torn.

•          A pair of plaid trousers is in the closet.

•          عینک من روی تخت بود.

•          شلوارم پاره شد.

•          یک جفت شلوار چهارخانه ی رنگی در کمد است.

۱۰- بعضی لغات به -s منتهی می شوند و گویی جمع هستند اما واقعاً مفرد هستند و فعل مفرد می گیرند.

از طرف دیگر، بعضی لغاتی که به -s منتهی می شوند به چیزی مفرد اشاره دارند اما به هر حال جمع هستند و فعل جمع می گیرند.

•          My assets were wiped out.

•          The average worker’s earnings have gone up dramatically.

•          Our thanks go to the workers who supported the union.

•          دارایی هایم از بین رفت.

•          حقوق یک کارگر معمولی به طرز چشمگیری بالا رفته است.

•          از کارگرانی که از اتحادیه حمایت کردند تشکر می کنیم.

اسامی تیم های ورزشی که به “s” منتهی نمی شود فعل جمع می گیرند:

the Miami Heat have been looking … , The Connecticut Sun are hoping that new talent … .

امیدواریم این آموزش گرامر زبان انگلیسی subject verb agreement برایتان مفید بوده باشد.