چرا گرامر زبان انگلیسی اهمیت دارد؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می خواهد به شما نشان دهد چرا گرامر زبان انگلیسی اهمیت دارد؟ گرامر سیستمی است که یک زبان را سازمان می‌دهد. قواعد گرامری مانند چراغ‌های راهنمایی و قوانین جاده‌ای هستند. علائم و قوانین ترافیکی باعث در حرکت بودن ماشین‌ها بدون تصادف به سمت مقصدشان هستند. در مورد زبان نیز، گرامر ما را در مسیر درست به سمت مقصدمان که همان ارتباط واضح است، نگاه می‌دارد.

چرا گرامر زبان انگلیسی اهمیت دارد؟
چرا گرامر زبان انگلیسی اهمیت دارد؟

اما واقعا چرا گرامر زبان انگلیسی اهمیت دارد؟

امکان اجتناب از آن وجود ندارد. اگر می‌خواهید انگلیسی را بیاموزید، می‌بایست قواعد آن را فرا بگیرید. اما بعضی از یاگیرندگان به حد بسیار زیادی بر این قواعد متمرکز می‌شوند و آن قدر از اشتباه کردن می‌هراسند که از تلاش برای مکالمه‌ی انگلیسی می‌ترسند. اجازه ندهید که این اتفاق برای شما هم بیفتد.

به مسیر هر روزتان تا محل کار یا مدرسه فکر کنید. آنقدر راه را خوب می‌شناسید که برای رسیدن به آن‌جا به استفاده از علائم فکر نمی‌کنید. محدود سرعت را می‌دانید. می‌دانید که باید چرخش به راست کنید و سپس به چپ بپیچید. دیگر به هر چرخش کوچکی فکر نمی‌کنید. بعضی از مردم می‌گویند: «چشم بسته هم می‌توانم به آن‌جا برسم.»

اهمیت تمرین روزانه‌ی انگلیسی

تمرین روزانه‌ی انگلیسی تا حدی شبیه همان مسیر روزمره است. قادر خواهید بود که قواعد گرامری را بدون تفکر درباره‌ی آن به کار ببندید. اغلب متکلمین بومی به ندرت قواعد گرامری را به‌خاطر می‌آورند. اگر از گوینده‌ای بومی درباره‌ی مطلبی گرامری سؤال بپرسید، ممکن است پاسخ دهد: «علتش را نمی‌توانم بگویم. فقط می‌دانم که به نظر صحیح یا غلط می‌رسد. وقتی هر روز انگلیسی را می‌خوانید یا به آن گوش می‌دهید، مغز خود را تمرین می‌دهید تا قواعد را برای صحیح به‌نظر رسیدن ساختار زبان برایتان بکار ببرید. البته که باید در ابتدا قواعد گرامری را فرا بگیرید، اما ما تمرین زیاد، به خاطر سپردن چگونگی استفاده از آن‌ها راحت‌تر خواهد بود.

شمادر کلاس های آمزوشگاه زبان ایران آکسفورد بر اساس برخی از جداول، در هر درس حداقل یک قاعده‌ی گرامری را می‌آموزید. مثال‌های بسیاری را درباره‌ی مطالب گرامری جدید در ویدئوها خواهید شنید. اما در عینحال و طی مکالمه مثال‌هایی از قواعدی که در گذشته فراگرفته‌اید، خواهید شنید. به این ترتیب خواهید توانست بین قوانین تعادل برقرار کنید و به تمرین آن‌ها بپردازید تا گوش‌هایتان به آن‌چه «درست هست»، عادت کند.

 

گرامر سیستمی است که یک زبان را سازمان می‌دهد. قواعد گرامری مانند چراغ‌های راهنمایی و قوانین جاده‌ای هستند. علائم و قوانین ترافیکی باعث در حرکت بودن ماشین‌ها بدون تصادف به سمت مقصدشان هستند. در مورد زبان نیز، گرامر ما را در مسیر درست به سمت مقصدمان که همان ازتباط واضح است، نگاه می‌دارد.

امکان اجتناب از آن وجود ندارد. اگر می‌خواهید انگلیسی را بیاموزید، می‌بایست قواعد آن را فرا بگیرید. اما بعضی از یاگیرندگان به حد بسیار زیادی بر این قواعد متمرکز می‌شوند و آن قدر از اشتباه کردن می‌هراسند که از تلاش برای مکالمه‌ی انگلیسی می‌ترسند. اجازه ندهید که این اتفاق برای شما هم بیفتد.

به مسیر هر روزتان تا محل کار یا مدرسه فکر کنید. آنقدر راه را خوب می‌شناسید که برای رسیدن به آن‌جا به استفاده از علائم فکر نمی‌کنید. محدود سرعت را می‌دانید. می‌دانید که باید چرخش به راست کنید و سپس به چپ بپیچید. دیگر به هر چرخش کوچکی فکر نمی‌کنید. بعضی از مردم می‌گویند: «چشم بسته هم می‌توانم به آن‌جا برسم.»

اهمیت تمرین روزانه‌ی انگلیسی

تمرین روزانه‌ی انگلیسی تا حدی شبیه همان مسیر روزمره است. قادر خواهید بود که قواعد گرامری را بدون تفکر درباره‌ی آن به کار ببندید. اغلب متکلمین بومی به ندرت قواعد گرامری را به‌خاطر می‌آورند. اگر از گوینده‌ای بومی درباره‌ی مطلبی گرامری سؤال بپرسید، ممکن است پاسخ دهد: «علتش را نمی‌توانم بگویم. فقط می‌دانم که به نظر صحیح یا غلط می‌رسد. وقتی هر روز انگلیسی را می‌خوانید یا به آن گوش می‌دهید، مغز خود را تمرین می‌دهید تا قواعد را برای صحیح به‌نظر رسیدن ساختار زبان برایتان بکار ببرید. البته که باید در ابتدا قواعد گرامری را فرا بگیرید، اما ما تمرین زیاد، به خاطر سپردن چگونگی استفاده از آن‌ها راحت‌تر خواهد بود.

شمادر کلاس های آمزوشگاه زبان ایران آکسفورد بر اساس برخی از جداول، در هر درس حداقل یک قاعده‌ی گرامری را می‌آموزید. مثال‌های بسیاری را درباره‌ی مطالب گرامری جدید در ویدئوها خواهید شنید. اما در عینحال و طی مکالمه مثال‌هایی از قواعدی که در گذشته فراگرفته‌اید، خواهید شنید. به این ترتیب خواهید توانست بین قوانین تعادل برقرار کنید و به تمرین آن‌ها بپردازید تا گوش‌هایتان به آن‌چه «درست هست»، عادت کند.

پس حالا که فهمیدید چرا گرامر زبان انگلیسی اهمیت دارد؟ می توانید برا یادگیری آن با ما تماس بگیرید.