۲۰ موضوع برای Discussion Class زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد کلاس های بحث آزاد یا Free Discussion را برای بهبود Speaking بسیار مناسب می داند. موضوع برای Discussion Class زبان انگلیسی همیشه برای معلمین زبان مهم بوده است زیرا یک موضوع مناسب می تواند همه زبان آموزان را درگیر کند و حتی کسانی که کمتر صحبت(مکالمه زبان انگلیسی) می کنند را نیز به چالش بکشد. امروز به معرفی ۲۰ موضوع برای Discussion Class زبان انگلیسی می پردازیم که بسیار بحث برانگیزند.

20 موضوع برای Discussion Class زبان انگلیسی
۲۰ موضوع برای Discussion Class زبان انگلیسی

Women Will never Be equal To men

Military service should be optional in all countries

There shouldn’t be immigration limitations for the people

Being married makes your life miserable

Segregated schools are better than co-ed

Mercy Killing should be legal

Examinations don’t have any good effect

Football players earn more money than they deserve

Being only child is a bad idea

Universities don’t train their students based on societies’ needs

Women are not as intelligent as men

If you have money, you will be happier

Corporal punishment should be banned in all countries

You can’t be successful in your work and your family life simultaneously

Women shouldn’t work. They should stay at home

You have no control over your destiny

Being beautiful is the most important factors for girls

No love is true

Motivational speakers are not really helpful

Only men should decide for getting divorced

اما معلمین زبان انگلیسی می توانند در کنار ارائه ۲۰ موضوع برای Discussion Class زبان انگلیسی  به برخی موارد دیگر هم توجه داشته باشند.

بهتر است حتما از سطح زبان آموزان خود باخبر باشید. بهترین کلاس ها برای Free discussion برای افرادی است که سطح بالا دارند. معمولا سطوح پایین امادگی شرکت در این کلاس ها را ندارند.

از موضوعاتی استفاده کنید که چندان شخصی نباشد. برخی اوقات بهتر است مدرس زبان برای کنترل کلاس بحث ها را عوض کند.

ممکن است برخی موضوعا برای برخ سنین جذاب نباشد. این از توانایی های یک معلم است که بداند چه موضوعی برای چه سنی مناسب است.

برخی فکر می کنند که کلاس بحث آزاد یا Open discussion چندان دارای ساختار نیست. در صورتی که اصلا این طور نیست. باید سعی کنید تا جای ممکن است به کلاس خود هدف و نظم بدهید.

برای شرکت در کلاس های Discussion با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.