حرف ربط در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به بررسی حرف ربط در زبان انگلیسی می پردازد. اینکه بتوانید جملات را به خوبی به هم مرتبط کنید بسیار مهم است. پس با ما باشید تا این بحث گرامر را نیز به خوبی در ذهن بسپارید.

حرف ربط در زبان انگلیسی
حرف ربط در زبان انگلیسی

اما حرف ربط در زبان انگلیسی چیست؟

شما بدون حروف ربط مجبور خواهید شد تا هر ایده ی پیچیده ای را در یک سری از جملات کوتاه و ساده شده ابراز کنید: I like cooking. I like eating. I don’t like washing dishes afterward.

حرف ربط چیست؟

حروف ربط لغاتی هستند که لغات، عبارات، یا بندهای دیگر را به هم مربوط می کنند.

I like cooking and eating, but I don’t like washing dishes afterward. Sophie is clearly exhausted, yet she insists on dancing till dawn.

حروف ربط به شما اجازه می دهند تا جملات پیچیده و زیبا بسازید و از متغیر بودن جملات کوتاه متعدد اجتناب کنید. مطمئن شوید که عبارات متصل شده توسط حروف ربط در موازات هم باشند (ساختار مشابهی را به اشتراک بگذارند.)

اشتباه: I work quickly and am careful.

درست: I work quickly and carefully.

حرف ربط همپایه

حروف ربط همپایه به شما اجازه می دهند تا لغات، عبارات، و بندهای طبقه بندی دستوری مساوی را در یک جمله به هم متصل کنید. رایج ترین حروف ربط همپایه for, and, nor, but, or, yet و so است؛ شما می توانید آن ها را با استفاده از روش حفظی FANBOYS به یاد داشته باشید.

درست: I’d like pizza or a salad for lunch. We needed a place to concentrate, so we packed up our things and went to the library. Jesse didn’t have much money, but she got by.

حرف ربط لازم و ملزوم

حروف ربط لازم و ملزوم جفت های حروف ربط هستند که با هم کار می کنند. بعضی از مثال ها شامل either/or, neither/nor و not only/but also هستند.

درست: Not only am I finished studying for English, but I’m also finished writing my history essay. I am finished with both my English essay and my history essay.

حرف ربط وابسته ساز

حروف ربط وابسته ساز بندهای مستقل و وابسته را به هم متصل می کند. حرف ربط وابسته ساز می تواند ارتباط علت و معلول، یک تضاد، یا بعضی از انواع دیگر ارتباط را بین بندها مشخص کند. حروف ربط وابسته ساز رایج شامل because, since, as, although, though, while و whereas هستند. گاهی یک قید، مانند until, after یا before می تواند به عنوان یک حرف ربط عمل کند‌.

درست: I can stay out until the clock strikes twelve.