۵ فعل در زبان اسپانیایی برای صحبت بهتر

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۵ فعل در زبان اسپانیایی برای صحبت بهتر اشاره می کند که بتوانید منظور خودتان را راحت تر در زبان اسپانیایی بیان کنید.

5 فعل در زبان اسپانیایی برای صحبت بهتر
5 فعل در زبان اسپانیایی برای صحبت بهتر

با ۵ فعل در زبان اسپانیایی برای صحبت بهتر آشنا شوید:

زبان اسپانیایی افعال بی‌قاعده‌ی زیادی دارد. شما نمی‌توانید قوانین عادی صرف فعل را برای حدس زدن صورت‌های مختلف این افعال استفاده کنید. این حقیقت این زبان است.

به جای اینکه برایش گریه کنید یا با بدبختی خود را از درون کار یاد گرفتن این افعال به جلو هُل بدهید، فقط افعال «تقویت‌کننده‌ی» زیر را یاد بگیرید تا کلاً از رویارویی با این موضوع اجتناب کنید!

این افعال می‌توانند با فعل‌های دیگر در صورت بنیادین‌شان استفاده شوند تا همچنان بتوانید ایده‌های زیادی را حتی پیش از اینکه افعال بدون قاعده‌ی زیادی یاد بگیرید، بیان کنید.

Me gusta (برای علایق)

برای گفتن “I go out every weekend” باید صورت فعل “salir” (بیرون رفتن) را بدانید. اگر مطمئن نیستید که چه چیزی هست، از “me gusta” استفاده کنید و جمله را به این صورت دوباره‌نویسی کنید: “Me gusta salir cada fin de semana” (“I like to go out every weekend”).

Voy a (برای برنامه‌های آتی)

“Voy a” به معنای “I’m going to” است و می‌تواند هر فعل دیگری را در صورت بنیادینش به همراه داشته باشد تا آن‌چه را در آینده می‌خواهید انجام دهید، بیان کند. برای مثال “Voy a comer” (“I will eat”/”I am going to eat”) یا “Voy a salir” (“I will go out”/”I’m going to go out”).

Quiero (برای نیت‌ها)

برای صحبت کردن درباره‌ی چیزهایی که برنامه به انجامشان دارید یا می‌خواهید انجام دهید از “quiero” (به معنای “I want استفاده کنید). برای مثال: “Quiero ver la película” (“I want to see the film”).

Tengo que (برای تعهدات)

برای صحبت درباره‌ی تعهدات می‌توانید از “tengo que” (به معنای “I must”) استفاده کنید. به جای گفتن “I’m coming tomorrow” که نیازمند دانستن صورت yo از فعل “venir” (به معنای “to come”) است، بگویید

“Tengo que venir mañana” (“I have to come tomorrow”).

Puedo (برای احتمالات)

این فعلی فراگیر است که می‌تواند، توانایی‌ها، احتمالات و درخواست‌ها را بیان کند. برای مثال: “Puedo conducir” (به معنای “I can drive”)، “Puedo ayudar” به معنای (“I can help”), یا “¿Puedo decir la respuesta?” به معنای (“Can I say the answer?”).