صفات منتهی به -ed و -ing در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد صفات منتهی به -ed و -ing در زبان انگلیسی را مورد تمرکز قرار می دهد تا تفاوت ها و شباهت های انها را به خوبی درک کنید. پس با ما باشید.

به تفاوت ها و شباهت های صفات منتهی به -ed و -ing در زبان انگلیسی توجه کنید:

صفات منتهی به -ed و -ing در زبان انگلیسی
صفات منتهی به -ed و -ing در زبان انگلیسی

اگر به -ing منتهی شود، برای توصیف یک ویژگی استفاده می‌شود.
اگر شما یک شیء، مکان، یا اسمی دیگر را توصیف می‌کنید، باید از صفاتی استفاده کنید که به -ing منتهی می‌شوند. این ها برای توصیف ویژگی یا جنبه‌ی مشخصی از اسم استفاده می‌شوند.
برای مثال
‘The bowl was quite striking.’
‘Paris is so fascinating!’

اگر به -ed منتهی شود، برای توصیف یک احساس استفاده می شود.
یک قانون ساده و واضح برای صفاتی که به -ed منتهی می شوند، وجود دارد. این پایان فقط موقعی استفاده می‌شود که شما یک احساس یا هیجان را توصیف می‌کنید.
این می‌تواند برای توصیف این که شما چه طور چیزی را احساس می‌کنید، استفاده می‌شود – یا شخصی دیگر چه طور آن را احساس می کند.
برای مثال
‘I was bored during the film.’
‘She was really tired after she came home.’
راحت است، این طور نیست؟
نه کاملا!

استفاده از صفات با -ing برای توصیف مردم
اگر چه شما به طور عادی از صفات با -ed استفاده می‌کنید تا هیجانی مخصوص یا احساسی را توصیف کنید که شخصی تجربه می‌کند، اگر که بخواهید چیزی را درباره‌ی خود شخص ‌توصیف کنید از این‌ها استفاده نمی‌کنید‌.
در این حالت، شما از صفت با -ing استفاده می‌کنید.
اما این می‌تواند حقه‌آمیز باشد چون دو پایان صفات می‌تواند معنی جمله را خیلی عوض کند، پس شما باید مطمئن باشید که از کدام یکی می‌خواهید استفاده کنید!
برای مثال ‘The model was very boring on the photo shoot.’
این به آن معنا است که مدل توسط اشخاص دیگری خسته کننده به نظر می رسید.
‘The model was very bored on the photo shoot.’
معنای این کاملا متفاوت است، و یعنی مدل خودش احساس بی حوصلگی می کرد، و هیچ چیز درباره ی این نمی گوید که بقیه ممکن است او را چه طور درک کرده باشند.

استفاده از صفات با -ed و -ing برای توصیف موقعیت‌ها
وقتی پیشامد یا موقعیتی را توصیف می‌کنید، بسته به بافت متنی و معنا و منظور شما، استفاده از هر کدام از این پایان صفات امکان‌پذیر است.
همچنان قوانین مشابه به کار برده می‌شود – اگر شما احساسات شخصی را توصیف می کنید، آن گاه از -ed استفاده می‌کنید، و اگر ویژگی پیشامدی را توصیف می‌کنید، باید از -ing استفاده کنید.
برای مثال
‘The film premiere was very exciting.’
‘The fans were depressed at the match.’