کلمات مشترک فارسی و انگلیسی

کلمات مشترک فارسی و انگلیسی

همه می دانیم که زبان فارسی از زبان انگلیسی کلمه گیری کرده است. اما جالب این است که زبان انگلیسی نیز از زبان فارسی تاثیر گرفته است گرفته است. دانستن این کلمات می تواند جالب باشد. در ادامه مطلب اشاره به برخی از این کلمات شده است.

شال shawl,

بیژامه pajama

تافته خوش مزه, taffeta

خاکی رنگ , khaki,

کوشک kiosk

تخت , divan

یاس بنفش , lilac

یاسمین , jasmine

شربت , julep

شغال , jackal

اتومبیل ون کاروان , caravan

بازار , bazaar

شکست خوردن مات شدن , checkmate

درویش , dervish

استاندار قدیم ایران, and satrap.