یادگیری مکالمه انگلیسی

اکثر افرادی که برای یادگیری زبان انگلیسی اقدام می کنند احساس می کنند که نیاز بیشتری به مکالمه انگلیسی دارند. در حقیقت از دید دانشجویان مهم ترین مهارت در یادگیری زبان انگلیسی مکالمه انگلیسی می باشد. گرامر، مهارت  نوشتاری و…  بسیار مهم هستند اما از نظر دانش آموزان زبان ، یادگیری مکالمه انگلیسی از گرامر و ساختار انگلیسی مهم تر هستند.

دانشجویانی که در فعالیت های role play , debates,  و موضوعات بحث آزاد شرکت می کنند معمولا از ابراز عقیده خود به دلایل زیر می ترسند:

  1. دانشجویان نظری در مورد موضوع ندارند.
  2. دانشجویان در مورد موضوع کلاس بحث آزاد نظر  دارند اما از چیزی که دیگر دانشجویان می گویند می ترسند.
  3. دانشجویان ایده دارند اما نمی دانند چطور ابراز کنند.
  4. دانشجویان شروع به ابراز ایده خود در کلاس بحث آزاد انگلیسی  می نمایند اما می خواهند دقیقا به سبک زبان مادری خود بیان نمایند.

درس ها و تمرینات مکالمه برای ارتقای مهارت مکالمه زبان انگلیسی طراحی شده اند. دانشجویان با شرکت در مهارت های role play کوتاه می توانند برای شرکت در کلاس های بحث آزاد آماده شوند و از استرشان کاسته شود. باید به دانشجویان آموخت که نظراتشان را بیان کنند و از مخالفت با نظر دیگران در کلاس های بحث آزاد انگلیسی بپرهیزید. با این روش ها در پایان دانشجویان سعی می کنند در دنیای واقعی سعی کنند ایده هایشان را بیان کنند و با عاتماد به نفس انگلیسی صحبت کنند و  با اطمینان بیشتری از زبان انگلیسی استفاده کنند.