قوانین اصلی گرامر زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به قوانین اصلی گرامر زبان انگلیسی و نکات بسیار پایه که هر زبان آموز باید قبل از شروع به آزمون تمامی آنها را رعایت کند می پردازد. پس با ما همراه باشید.

قوانین اصلی گرامر زبان انگلیسی
قوانین اصلی گرامر زبان انگلیسی

به قوانین اصلی گرامر زبان انگلیسی توجه کنید:

بعضی از اساسی ترین و مهم ترین قوانین گرامر انگلیسی مستقیماً به ساختار جمله مرتبط می شود. این قوانین مشخص می کنند که:

  • یک فاعل مفرد یک گزاره ی مفرد لازم دارد.
  • یک جمله باید مقصودی کامل را ابراز کند.

شرط دیگر برای یک جمله، یک بند مستقل است.

  • بندها، مانند هر جمله ای، یک نهاد و گزاره دارند. اگر گروهی از لغات نهاد و گزاره نداشته باشند، آن عبارت است.
  • اگر یک بند بتواند به تنهایی معنا داده و مقصودی کامل را شکل دهد، آن گاه مستقل است و می تواند آن را یک جمله نامید.
  • اگر بندها مقصودی کامل را ابراز نکنند، به آن ها بند وابسته می گویند. یک مثال از بند وابسته، که یک جمله نیست، این است “when I finish my work”. یک بند وابسته برای کامل شدن یک بند مستقل لازم دارد.

پس، قوانین پایه ی دیگر برای ساختار جمله چیست؟

نهاد و گزاره

جمله در هر زبان اساسی است، که مقصودی کامل را ابراز می کند و شامل یک نهاد و گزاره است.

  • نهاد ستاره ی یک جمله است؛ شخص، حیوان، یا شیء که تمرکز آن است.
  • گزاره کاری که نهاد انجام می دهد را بیان می کند یا چیزی را درباره ی نهاد ابراز می کند.

ادات سخن اصلی

به محض این که شما ایده ای کلی از قوانین گرامر پایه برای ساختار جمله داشته باشید، یادگیری درباره ی ادات سخن هم کمک کننده است.

  • اسم، ضمیر، فعل، صفت، قید، حرف اضافه، حرف ربط

باید درباره ی انواع دیگر از لغاتی بگوییم که بعضی افراد آن ها را ادات سخن در نظر می گیرند.

  • یکی از آن ها حروف ندا است. این احساس را نشان می دهد و مثال هایش “hurray”، “uh-oh” و “alas” هستند.
  • حروف تعریف لغات کوچک بسیار مفید هستند. حروف تعریف نکره “a” و “an” هستند و “the” حرف تعریف معرفه است.