رایج ترین خطاهای گرامری در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به رایج ترین خطاهای گرامری در زبان انگلیسی و هم چنینی مثال هایی در این زمینه اشاره می کند.پس با ما همراه باشید تا بتوانید با اشتباهات رایج در زمینه گرامری بیشتر آشنا شوید.

رایج ترین خطاهای گرامری در زبان انگلیسی
رایج ترین خطاهای گرامری در زبان انگلیسی

به رایج ترین خطاهای گرامری در زبان انگلیسی توجه کنید:

فهمیدن رایج ترین خطاهای گرامری می تواند در پیشرفت رایتینگ شما کمک کند. موقعی که شما می دانید به دنبال کدام خطاها باشید، ایفای نقش به عنوان ویراستارِ خود راحت تر است.

خطای #۱: خطاهای ضمیر

خطاهای ضمیر موقعی اتفاق می افتند که ضمایر در تعداد با اسم هایی که به آن ها رجوع می کنند، مطابقت ندارند. اگر اسم مفرد باشد، ضمیر باید مفرد باشد. با این حال، اگر اسم جمع باشد، ضمیر هم باید جمع باشد. برای مثال:

  • اشتباه: Everybody must bring their own lunch.
  • درست: Everybody must bring his or her own lunch.

خطاهای ضمیر رایج هستند. اگرچه احتمال دارد که در صحبت یا نوشتن غیر رسمی قابل قبول باشد، همچنان یادگیری گرامر درست و استفاده از آن در موقعیت های رسمی تر اهمیت دارد.

خطای #۲: اشتباهات در استفاده از اپوستروف

اپوستروف ها برای نشان دادن مالکیت استفاده می شوند. با این حال، شما از یک اپوستروف بعد از ضمیر مالکیت استفاده نمی کنید مانند my، mine، our، ours، his، hers، its، their، یا theirs. برای مثال:

  • اشتباه: My mothers cabin is next to his’ cabin.
  • درست: My mother’s cabin is next to his cabin.

در مورد it’s، اپوستروف فقط برای نشان دادن حالت اختصار it is استفاده می شود. برای مثال:

  • اشتباه: Its a cold day for October.
  • درست: It’s a cold day for October.

خطای #۳: فقدان مطابقت فاعل/فعل

موقعی که در زمان حال صحبت می کنید یا می نویسید، یک جمله باید فاعل و فعلی داشته باشد که در تعداد با هم مطابقت دارند. اگر فاعل مفرد است، فعل باید مفرد باشد. اگر فاعل جمع است، فعل هم باید جمع باشد. برای مثال:

  • اشتباه: These recipes is good for beginning chefs.
  • درست: These recipes are good for beginning chefs.

خطای #۴: معرف هایی که در جای اشتباه قرار گرفته اند

برای برقراری واضح ایده های خود، شما باید در مجموع یک معرف را مستقیماً بعد از لغتی که توصیف می کند، قرار دهید. معرف باید به طور واضح به لغت مخصوصی در جمله رجوع کند. برای مثال:

  • اشتباه: At eight years old, my father gave me a pony for Christmas.
  • درست: My father gave me, at eight years old, a pony for Christmas.

برای شرکت در کلاس های آموزش زبان انگلیسی با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.