وجه مجهول در مقابل وجه معلوم: تفاوت در کجاست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به تفاوت های وجه مجهول در مقابل وجه معلوم: تفاوت در کجاست؟ اشاره می کند. پس حتما این مطلب مهم را از دست ندهید تا تفاوت های آنها را بهتر بفهمید.

وجه مجهول در مقابل وجه معلوم: تفاوت در کجاست؟
وجه مجهول در مقابل وجه معلوم: تفاوت در کجاست؟

پس وجه مجهول در مقابل وجه معلوم: تفاوت در کجاست؟

وقتی به فعلی در انگلیسی فکر می‌کنید، تصور دارید کلمه‌ای است برای توصیف نوعی فعالیت، نه؟

اما افعال همیشه فعّال نیستند. در حقیقت، وجه فعل به شما درباره‌ی رابطه‌ی بین عمل فعل و فاعل و مفعول در جمله می‌گوید.

وجه معلوم

وجه معلوم آن است که احتمالاً به خوبی می‌شناسید. صورتی است که بیشتر از همه استفاده می‌شود- و شما همه‌جا از آن استفاده می‌کنید.

فاعل در وجه معلوم، مشغول انجام فعل بر روی مفعول خواهد بود. شما می‌توانید وجه معلوم را در هر زمانی استفاده کنید.

بیایید نگاهی به چند مثال بیاندازیم:

Bill eats at his brother’s restaurant every night

I caught the last bus home

در هر دو مثال بالا می‌توانید ببینید که تأکید در هر جمله بر روی فاعلی است که انجام فعل را بر عهده دارد.

وجه مجهول

فعل در وجه مجهول، معنای خود را تغییر نمی‌دهد. همچنان عملی مشخص را توصیف می‌کند که در حال وقوع است- اما تأکید بر کسی که تغییرات را عامل می‌شود، تغییر می‌کند.

وقتی وجه مجهول را به کار می‌برید، فاعل جمله، شخص یا چیزی که عملی را انجام می‌دهد، نخواهد بود- بلکه آن چیزی فاعلی است که اتفاق بر روی آن می‌افتد.

بیایید نگاهی دقیق‌تر به تعدادی مثال بیاندازیم:

The meal was cooked by the new chef

The car will be repaired by their mechanic

می‌توانید در مثال‌های بالا ببینید که صرفاً چون یک جمله در وجه مجهول است، به این معنا نیست که باید از افعالی استفاده کنید که عمل را توصیف نمی‌کنند، بلکه بجای قرار دادن تشدید بر روی کسی که واقعاً عمل فعل را انجام می‌دهد، توجه را جلب چیزی می‌کنید که اتفاق برایش در حال رخ دادن است.

یک راه آسان برای مشخص کردن وجه صحیح اینست که فکر کنیم می‌خواهیم به چه چیزی بیشتر تأکید کنیم. در اغلب مواقع می‌خواهیم که بر روی فرد یا چیزی که عمل را انجام می‌دهد تمرکز کنیم- اما گاهی اوقات ممکن است ندانید که چه کسی کار را انجام داده است. در اینصورت می‌توانید از وجه مجهول استفاده کنید.