عبارات زبان انگلیسی با کلمه Line

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به چند عبارات زبان انگلیسی با کلمه Line اشاره می کند که می توانید برای یادگیری زبان انگلیسی استفاده کنید. به این اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی توجه کنید.

عبارات زبان انگلیسی با کلمه Line
عبارات زبان انگلیسی با کلمه Line

چند عبارات زبان انگلیسی با کلمه Line

A fine line

از این عبارت برای بیان تفاوت بین دو چیز که می توانند کاملاً مشابه باشند، استفاده می‌شود. در این اصطلاح، لغت ‘fine’ معنای ‘very thin’ دارد، و ‘line’ به معنی ‘boundary’ است. این اصطلاح مرز نامشخص بین دو چیز خیلی مشابه را توصیف می‌کند. برای مثال، شما می‌گویید. ‘There’s a fine line between criticizing someone and insulting them.’ اگر شما این را بگویید، به این معنی است که مرز/تفاوت بین انتقاد از شخصی یا قصد بدی داشتن بسیار باریک و کم است. به این روش، شما دارید این هشدار را می‌دهید که گفتن تفاوت بین انتقاد و توهین سخت است. در این بافت متنی، A fine line نشان دهنده‌ی این موضوع است که شخصی که نسبت به دیگری بسیار انتقاد جویانه است احتمال دارد ناخواسته به جای ارائه‌ی انتقاد، به آن‌ها توهین کند.

Draw a line in the sand

این اصطلاح هم لغت ‘line’ را تشبیهی برای ‘boundary’ در نظر می‌گیرد. با این حال، این مورد، مرزی را توصیف می‌کند که خیلی راحت فهمیده می‌شود و مطلقاً نباید آن را نادیده گرفت. To ‘draw a line in the sand’ یعنی به طور واضح به شخص یا گروهی بگویید که نباید کاری را انجام دهند. این اغلب در سیاست و جنگ استفاده می‌شود. یک ملت احتمال دارد ‘draw a line in the sand’ و به کشور دیگر بگوید که حق ندارند منطقه‌ی مورد مجادله را اشغال کنند، یا این که باید با توافقات دیپلماتیک یا تجارت مخصوصی موافقت کنند.

Throw someone a line

این یک اصطلاح مخصوصاً بامزه با کلمه‌ی “line” است، چون دو معنای کاملاً متفاوت دارد که بر معانی جدای از هم لغت “line” تکیه دارد. کلمه‌ی “line” می‌تواند به یک تکه طناب یا نخ اشاره کند. در این معنا “throw someone a line” یعنی دادن چیزی به کسی برای کمک کردن به آن‌ها در یک موقعیت بد. وقتی کاملاً تحت‌الفظی به کار رود، پرت کردن یک خط طناب به سمت کسی را توصیف می‌کند که در حال غرق شدن در آب عمیق است یا در چاله‌ای عمیق گیر افتاده است.