زمان حال استمراری

زمان حال استمراری

شما در حال حاضر در حال خواندن این متن هستید و در عین حال دارید به صفحه مانیتور نگاه می کنید. این کار ها را همین حالا انجام می دهید پس این کار ها را باید با زمان حال استمراری بیان کنید. زمان حال استمراری برای بیان کاری استفاده می شود که :

کاری که همین حالا در حال برگزاری است.

My Friend is watching a movie.

برای بیان کاری که در آینده برنامه ریزی شده است.

I’m taking IELTS exam on Thursday.

برای بیان موقعیت های موقتی از این زمان استفاده می شود.

The internet is making the world a smaller place.

برای موقعیت های موقتی از این زمان استفاده می شود.

I’m practicing really hard for my exam.

ساختار زمان حال استمراری در زبان انگلیسی به صورت زیر می باشد:

+ am/is/are + verb + ing

-am/is/are not verb + ing

در زمان حال استمراری معمولا از افعال حسی یا state verb ها استفاده نمی شود. به یاد داشته باشید که این گزینه صد در صد نمی باشد ولی تا حدود زیادی مصداق دارد. در زیر به برخی از افعال حسی اشاره می شود:

Agree, assume, believe, disagree, forget, know, regret, and think

البته در بسیاری از مکالمات زبان انگلیسی این اتفاق می افتد که افراد این افعال را در زمان حال استمراری استفاده می کنند اما این قاعده تا حدود زیادی پابرجا است و  به جای زمان حال استمراری از زمان حال ساده استفاده می شود.

زبان آموزان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره های آموزش زبان انگلیسی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می توانید با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما بهرهمند شوید. در این دوره ها می توانید در دوره های مکالمه زبان انگلیسی شرکت کنید و فشردگی دوره را نیز بر اساس شرایط خودتان برنامه ریزی کنید.