تلفظ حرف E در زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به یک مبحث آموزش زبان اسپانیایی می پردازد. تلفظ حرف E در زبان اسپانیایی روش های متفاوتی دارد. پس با ما همراه باشید تا بیشتر با این روش ها آشنا شوید.

تلفظ حرف E در زبان اسپانیایی
تلفظ حرف E در زبان اسپانیایی

اما تلفظ حرف E در زبان اسپانیایی به چه صورت انجام می شود:

رایج ترین صدا برای e بسیار شبیه صدای “e” انگلیسی در لغتی مانند “test” و “wrench” است. این صدا به خصوص وقتی که e بین دو حرف بی صدا قرار می گیرد، رایج است.

گاهی، e مشابهِ حرف صدادار در لغات انگلیسی مانند “say” است – اما کوتاه تر. در این جا باید یک سری توضیحات داده شود. اگر شما با دقت گوش کنید، احتمالاً متوجه می شوید که برای خیلی از گویشوران انگلیسی حرف صدادار در “say” از دو صدا ساخته شده است – یک صدای “eh” وجود دارد که در ادامه به صدای “ee” می رسد، پس لغت مشابه “seh-ee” تلفظ می شود. وقتی حرفِ e اسپانیایی را تلفظ می کنید، فقط صدای “eh” استفاده می شود – هیچ حرف صدادارِ تک هجایی برای گفتن صدای “ee” وجود ندارد. (در واقع، اگر شما حرف صدادارِ تک هجایی را تلفظ کنید، به جای e به مصوتِ مرکبِ  اسپانیایی ei  تبدیل می شود). همچنان که یک گویشور بومی با استفاده از اسم مستعار Didi در گروه اینترنتی ما توضیح داد: “من به عنوان یک گویشور بومی می گویم که درست ترین تلفظ برای صدای e مشابه ‘bet’ یا ‘met’ است. صدای ‘ace’ یک حرف صدادارِ اضافی دارد که آن را نامناسب می سازد.”

طبیعتِ متغیرِ صدای e همچنین به خوبی در این پستِ گروه اینترنتی توسط Mim100 توضیح داده شده است: حرف صدادارِ ساده ی ecan در هر جایی از گستره ی ارتفاعاتِ زبانی که منتقل شود، از تقریباً نیمه کم (یا نیمه باز) مشابهِ آن چیزی است که شما به عنوان ‘por-KEH’ می شنوید، تا نیمه بالا (یا نیمه بسته) مشابه آن چیزی است که به عنوان ‘por-KAY’ می شنوید. ویژگیِ اصلیِ حرف صدادارِ ساده ی e این است که جایی در آن گستره ی ارتفاع زبانی تلفظ می شود و این که زبان طی دوره ی تلفظِ حرف صدادار، ارتفاع یا حالت خود را تغییر نمی دهد. زبان اسپانیاییِ استاندارد بر مبنای چگونگی باز یا بسته بودن حرف صدادارِ e که تلفظ می شود لغات را شناسایی نمی کند. احتمال دارد که شما اغلب تلفظ بازتری را در هجاهای بسته بشنوید (هجاهایی که به یک حرف بی صدا منتهی می شوند). و احتمال دارد که شما اغلب تلفظ بسته تری را در هجاهای باز بشنوید (هجاهایی که به یک حرف صدادار منتهی می شوند).”