رابطه زبان و فرهنگ

رابطه زبان و فرهنگ

قدرت زبان در تاثیرگذاری بر روی فرهنگ امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست. می توان زبان را جلوه کلامی فرهنگ ها دانست. زبان بسیاری از مقوله های ذهن ما را ابراز می کند و نشان می دهد چه ارزش هایی در کشور یا محل زندگی ما مهم است. اما آیا واقعا می توان رابطه زبان و فرهنگ را با مثال هم نشان داد یا به طور ملموس تر درک کرد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برخی از این موارد را به شما بیان می کند تا بهتر به رابطه زبان و فرهنگ پی ببرید.

رابطه زبان و فرهنگ
رابطه زبان و فرهنگ

در زبان Pormpuraaw که یک زبان دورافتاده در قبیله های استرالیایی است واژه های ” چپ یا راست ” وجود ندارد. به جای آن از جهت های جغرافیایی یعنی شمال جنوب شرق و یا غرب استفاده می شود. مثلا جمله ای شبیه به این در این قبیله عجیب نیست: پای سمت جنوب غربی تو درد می کند.

در یکی از تحقیق های انجام شده یک سری عکس از افرادی از بچگی تا پیری وجود داشتند  به سه گروه داده شد و از آنهاخواسته شد آنها را مرتب کنند: انگلیسی زبان ها ، یک زبان که از راست به چپ نوشته می شد ( مثل فارسی) و افراد این قبیله استرالیایی. نتیجه بسیار جالب بود:

انگلیسی زبان ها عکس ها را از چپ به راست مرتب می کردند.

افراد با زبان هایی مثل فارسی: عکس ها را از راست به چپ مرتب میکردند.

افراد این قبیله استرالیا اگر به سمت جنوب نشسته بودند عکس ها را از چپ به راست ( شرق به غرب ) و اگر رو به شمال بودند از راست به چپ ( شرق به غرب ) می چیدند.

در همین مثال ساده می توان فهمید که رابطه زبان و فرهنگ تا چه اندازه به هم نزدیک است. اگر می خواهید هم زبان خود را و هم فرهنگ خود را گسترش دهید یادگیری یک زبان جدید را با موسسه زبان ایران آکسفورد آغازکنید.