اصطلاحات روسی در سفر

اصطلاحات زبان روسی در سفر

مسافرت به کشور های روسی زبان می توانید بسیار گیج کننده باشد اگر شما نتوانید تابلو ها را بخوانید و یا از راهنمایی های که به شما داده می شود چیزی سر در نیاورید. یادگیری تعدادی از اصطلاحات زبان روسی در سفر قبل از مسافرت می تواند برای شما کمک بزرگی تلقی شود. البته باید توجه داشت که به طور کلی شما نباید به این روش سعی در یادگیری زبان روسی داشته باشید زیرا بسیار خطرناک است و ممکن است شما را به سمت ترجمه کردن سوق دهد . این قسمت فقط برای نوعی آشنایی جزیی با زبان روسی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

در این بخش کلماتی مورد اشاره قرار می گیرد که در قبل از سفر باید بدانید.

 •     pasport (pahs-puhrt) (passport)
 •     pogranichnik (puhg-ruh-neech-neek) (border official)
 •     tamozhyennyj dosmotr (tuh-moh-zhih-nihy dahs-mohtr) (Customs)
 •     chyemodan (chee-mah-dahn) (suitcase)
 •     ruchnoj bagazh (rooch-nohy buh-gahsh) (carryon)
 • ryegistratsiya (ree-geest-rah-tsih-ye) (check-in)
 • bilyety (bee-lye-tih) (tickets)

کلماتی دیگری نیز در به خصوص مسافرت های هوایی مورد استفاده قرار می گیرند:

 •     bilyet (bee-lyet) (ticket)
 •     pasportnyj kontrol’ (pahs-puhrt-nihy kahnt-rohl’) (passport control)
 •     informatsionnoye tablo (een-fuhr-muh-tsih-oh-nuh-ye tahb-loh) (departures and arrivals display)
 •     myesto u okna (myes-tuh oo ahk-nah) (window seat)
 •     myesto u prokhoda (myes-tuh oo prah-khoh-duh) (aisle seat)
 •     myetalloiskatyel’ (mee-tah-luh-ees-kah-teel’) (metal detector)
 •     nomyer ryejsa (noh-meer ryey-suh) (flight number)
 •     otpravlyeniye (uht-pruhv-lye-nee-eh) (departures)
 •     chyemodan (chee-mah-dahn) (suitcase)
 •     posadochnyj talon (pah-sah-duhch-nihy tuh-lohn) (boarding pass)
 •     pribytiye (pree-bih-tee-eh) (arrivals)
 •     ruchnoj bagazh (rooch-nohy buh-gahsh) (carryon)
 •     ryegistratsiya (ree-geest-rah-tsih-ye) (check-in)
 •     sluzhba byezopasnosti (sloozh-buh bee-zah-pahs-nuhs-tee) (security service)

البته باید توجه داشته باشید که این عبارات از سایت Dummies گرفته شده است و بسیار ابتدایی هستند. شما با دانستن این اصطلاحات روسی در سفر تنها می توانید نیاز های بسیار ابتدایی خود را برطرف سازید. بهترین گزینه برای یادگیری زبان روسی و اصطلاحات روسی در سفر شرکت در کلاس های آموزش زبان روسی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این دوره ها با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.