اجزای جمله در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب قصد دارد به اجزای جمله در زبان انگلیسی اشاره کند. این مبحث مهم گرامری را حتما تا انتها بخوانید زیرا می تواند برایتان بسیار مفید باشد.

اما اجزای جمله در زبان انگلیسی چه مواردی هستند:

اجزای جمله در زبان انگلیسی
اجزای جمله در زبان انگلیسی

گاهی اوقات یادگیری زبان انگلیسی می‌تواند مانند وظیفه‌ای وسیع و پیچیده باشد. چیزهای خیلی زیادری برای یادگیری وجود دارد!
واژگان بسیار زیاد، قوانین گرامری پیچیده‌ی بسیار، افعال و صفات… گاهی اوقات می‌تواند ترسناک به نظر برسد.
اما صرفنظر از اینکه انگلیسی تا چه حد پیچیده به نظر برسد، معمولاً می‌تواند به ساختار خیلی ساده‌ای تجزیه شود.
افعال
معمولاً به عنوان کلمه‌ی انجام کار توصیف می‌شود، فعل عمل اصلی را در جمله توضیح می‌دهد. این گاهی اوقات عملی فعالانه است که برای کسی یا چیزی اتفاق می‌افتد- اما همچنین می‌تواند حالت وجودی را نیز توصیف کنید.
برای مثال: She rode the bike home. Rode در اینجا فعل است که عمل انجام شده را توصیف می‌کند.
برای مثال: She is very upset. Is در این جمله فعل است که حالت وجود داشتن را توصیف می‌کند.
اسم‌ها
اسم، کلمه‌ای است که برای اشاره به یک فرد، جسم یا حتی مفهومی انتزاعی یا ایده اشاره می‌کند. یک اسم می‌تواند فاعل یک فعل باشد (چیزی که فعل را انجام می‌دهد) یا مفعول فعل باشد (چیزی که فعل روی آن اتفاق می‌افتد).
برای مثال: The dancer swung on the rope. هر دوی کلمات dancer و ropeدر این جمل اسم هستند- dancer فاعل و rope مفعول است.
برای مثال: His love was temperamental. کلمه‌ی love در این جمله اسم است.
صفت
صفات می‌توانند برای توصیف اسم، در توضیحات بیشتر جمله به کار بروند. این جزو دستوری می‌تواند جزئیات بیشتری راجع به چیزی اضافه کند یا جنبه و ویژگی مشخصی از آن را توصیف کند.
برای مثال: She had a beautiful singing voice. صفت در این جمله، کلمه‌ی beautiful خواهد بود.
قیدها
یک قید، همچون صفت‌ها برای تعیین یا اضافه کردن اطلاعات بیشتر درباره‌ی فعل جمله مورد استفاده قرار می‌گیرد. صرفاً فعل را توصیف نمی‌کند بلکه در واقع جزئیات بیشتری از چگونگی رخ دادن آن می‌دهد.
برای مثال: He completely forgot how to use the ATM. قید completely می‌باشد و به فعل forgot’ اشاره دارد.ضمایر

ضمیر به سادگی لغتی است که می‌تواند به جای اسم استفاده شود. ضمایر شامل لغاتی مانند ‘he’, ‘she’, ‘it’ و ‘they’ هستند.
شما می‌توانید از آن‌ها به روش مشابهی استفاده کنید که از اسامی در جمله استفاده می‌کنید، و می‌تواند برای توصیف افراد یا اشیا، یا چیزی را که مالک‌اش هستید، استفاده شود. ضمایر معمولاً به اسمی خاص اشاره دارد که شما از قبل آن را توصیف کرده‌اید – که ‘مرجع ضمیر’ نامیده می‌شود.
برای مثال:
’The girl bought a dress, but then she decided she didn’t want it anymore.’
در این جمله دو ضمیر وجود دارد: ‘she’ و ‘it’. مرجع‌های ضمیر این‌ها ‘girl’ و ‘dress’ هستند.حروف اضافه

در حالی که امکان دارد پیچیده به نظر برسند، حروف اضافه کاملاً راحت هستند! ‌‌‌‌این‌ها لغاتی هستند که قبل از اسم و به روشی مشابه صفت یا قید استفاده می‌شوند، یا اسم را به لغتی دیگر مرتبط می کنند، و ارتباط بین آن‌ها را نشان می‌دهند.
بعضی از حروف اضافه شامل ‘to’, ‘at’, ‘after’ و ‘but’ هستند.
برای مثال:
’The caterpillar sat on the apple and then it crawled up the branch.’
حروف اضافه در این جمله ‘on’ – ارتباط بین هزارپا و سیب را نشان می دهد – و ‘up’ هستند – ارتباط بین هزارپا و نیمکت را نشان می دهد.

 حروف ربط

حروف ربط که به عنوان لغات ربط دهنده شناخته می‌شوند برای کنار هم آوردن عبارات مختلف استفاده می‌شوند، و معمولاً موقعی که معنا یا ارتباط مرتبطی دارند.
بعضی از حروف ربط رایج شامل ‘and’, ‘but’ و ‘when’ هستند.
برای مثال:
’She drove to the station and she caught the train.’
در این جمله، ‘and’ حرف ربط است. اگر شما از یک حرف ربط استفاده نکنید، جمله به این حالت خوانده می شود 
’She drove to the station. She caught the train.’

حروف ندا
حروف صوت اغلب در انگلیسی گفتاری استفاده می‌شوند تا انگلیسی نوشتاری. آن‌ها بانگ‌های کوچکی هستند که اثری از احساس را در چیزی می‌گذارند. شما می‌توانید برای ابراز احساسات یا شگفتی، حیرت، غافلگیری و خیلی چیزهای دیگر از آن‌ها استفاده کنید. حروف صوت شناخته شده‌ای که شما احتمالاً به آن‌ها برمی‌خورید ‘wow’, ‘oops’ و ‘ouch’ هستند.

برای مثال:
’I can’t believe you broke your leg! Ouch! That must have hurt.’