الگوی جمله در زبان انگلیسی

الگوی جمله در زبان انگلیسی
زبانشناسان همیشه در تعریف واژه ” جمله ” مشکل داشته اند ، اما آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به تعریف غالب جمله اشاره می کند:
ترتیبی از واژگان که شامل فعل و فاعل می باشند و یک مفهوم کامل را در بر می گیرند ”
الگو جمله در زبان انگلیسی به صورت زیر است:
مفعول + فعل + فاعل
I eat lunch.

الگوی جمله در زبان انگلیسی
الگوی جمله در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی چهار نوع ساختار وجود دارد: جمله ساده ، جمله مرکب ، جمله پیچیده ، جمله مرکب – پیچیده
جمله ساده
از یک عبارت مستقل تشکیل شده است که بدون نیاز به هیچ جمله دیگری معنی کاملی می دهد.
I drink Coffee.
فاعل ( I ) + فعل ( Drink ) + مفعول ( Coffee )
جمله مرکب
یک جمله مرکب حداقل از دو عبارت یا جمله کامل تشکیل شده است که توسط یک حرف ربط به یکدیگر ارتباط پیدا می کنند.
We played and you cooked.
اگر به دو جمله در دو طرف کلمه And توجه کنید می بینید که به تنهایی معنی کامل می دهند و می توانند به صورت دو جمله ساده مستقل استفاده شوند.
جمله پیچیده
یک جمله پیچیده از یک جمله پایه و یک جمله پیرو تشکیل شده است. جمله پیرو جمله ای است که دارای فاعل و فعل می باشد ولی معنای مستقل ندارد.
I washed the dishes after I ate lunch.
I washed the dishes یک جمله پایه و مستقل است اما After I ate Lunch یک جمله پیرو است که از نظر معنایی وابسته به جمله قبلی است.
جمله مرکب – پیچیده
این الگو جمله در زبان انگلیسی را می توان طولانی ترین ساختار جمله در زبان انگلیسی دانست. این نوع از جملات حداقل از دو جمله مستقل و یک جمله پیرو تشکیل شده اند. به مثال زیر توجه کنید:
I would have bought the car that you loved, but it was a little old.
جمله اول و جمله آخر جملات مستقل هستند اما در عین حال جمله that you loved جمله پیرو است.
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سعی کرد تا جای ممکن در این مقاله الگوی جمله در زبان انگلیسی را برای شما بیان کند. برای دوره های آموزش زبان انگلیسی با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.