تاکسی گرفتن به زبان چینی

اصطلاحات تاکسی در زبان چینی

یکی از مهم ترین وسایل حمل و نقل عمومی در چین تاکسی است. در این ویدیو آموزش زبان چینی ایران آکسفورد به صورت کامل و ساده روش تاکسی گرفتن به زبان چینی را می بینید. در ادامه تمام اصطلاحات در این ویدیو را را نیز برایتان گذاشته ایم تا بتوانید اگر خواستید از آنها استفاده کنید. دقت داشته باشید که تلفظ کلمات در زبان چینی بسیار مهم است به همین دلیل حتما به تلفظ کلمات در داخل ویدیو به خوبی دقت کنید.

تاکسی گرفتن در زبان چینی

اصطلاحات چینی مرتبط با تاکسی گرفتن

我要回酒店。

Wǒ yào huí jiǔdiàn.

我   Wǒ

要   Yào

回   Huí

酒店   Jiǔdiàn

我要去商场。

Wǒ yào qù shāngchǎng.

我   Wǒ

要   Yào

去   Qù

商场   Shāngchǎng

我找麦当当。

Wǒ zhǎo màidāngláo.

我   Wǒ

找   zhǎo 麦当劳   màidāngláo