گزاره یا Predicate در زبان انگلیسی چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد یک بحث گرامری را در زبان انگلیسی بررسی می کند. اینکه گزاره یا Predicate در زبان انگلیسی چیست؟ پس با ما همراه باشید و این قسمت را با دقت دنبال کنید.

گزاره یا Predicate در زبان انگلیسی چیست؟
گزاره یا Predicate در زبان انگلیسی چیست؟

اما گزاره یا Predicate در زبان انگلیسی چیست؟

گزاره ی یک جمله قسمتی است که به طریقی نهاد را توصیف می کند. چون نهاد یک شخص، مکان، یا شیء است که جمله درباره ی آن است، گزاره باید حاوی یک فعل باشد که توضیح می دهد نهاد چه کار می کند.

گزاره های ساده

یک گزاره ی ساده لغتی است که عمل را در جمله نشان می دهد. برای این استفاده می شود تا به شما بگوید نهاد جمله چه کار می کند. به تعدادی از جملات کوتاه تر در زبان انگلیسی توجه کنید:

  • “She danced.” نهاد جمله “او” است، شخصی که درباره اش صحبت می شود، اما چه چیزی درباره ی این شخص منتقل یا ابراز شده است؟ او کاری را انجام داده است، البته؛ او بدنش را حرکت داد؛ او رقصید. لغتی که نهادِ “او” را توصیف می کند زمان گذشته ی فعل “danced” است.

گزاره های مرکب

علاوه بر گزاره های ساده، گزاره های مرکب هم وجود دارند. یک گزاره ی مرکب دو یا جزئیات بیش تری را درباره ی نهادی مشابه در اختیار قرار می دهد و شامل دو یا چند فعل است که توسط یک حرف ربط به هم متصل شده اند. برای مثال: “She visited her cousins and met all their friends.” در این مثال، “she” نهاد است و “visited” و “met” گزاره ها هستند که توسط حرف ربط “and” به هم متصل شده اند.

گزاره های کامل

یک گزاره ی کامل فعلی است که عمل را نشان می دهد و همچنین عبارت توصیف کننده ای که مقصود را کامل می کند، به طور اساسی هر چیزی در جمله که نهاد نباشد.

یافتن گزاره

هر جمله دو قسمت دارد: نهاد و گزاره. گزاره برای این استفاده می شود تا به خواننده بگوید که نهاد چه کاری انجام می دهد. این شامل یک فعل است و کار را نشان می دهد. گزاره ها می توانند یک فعل یا عبارت فعلی باشند (گزاره ی ساده)، دو یا افعال بیش تری باشند که با یک حرف ربط به هم متصل شده اند (گزاره ی مرکب) یا حتی تمام لغاتی در جمله باشند که اطلاعات بیش تری را درباره ی نهاد در اختیار قرار می دهند (گزاره ی کامل). برای یافتن گزاره، فقط به دنبال این باشید که نهاد چه کاری انجام می دهد.