فرهنگ احوالپرسی فرانسوی ها

نگاهی به فرهنگ احوالپرسی فرانسوی ها

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به بخشی از فرهنگ کشور فرانسه اشاره می کند . اینکه چرا دانستن فرهنگ احوالپرسی فرانسوی ها مهم است؟ کشور فرانسه و مردم فرانسه بسیار به آداب و رسوم پایبند هستند. بیایید بیشتر با این کشور و مردمش آشنا شویم.

اما چرا دانستن سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه مهم است؟

why french greeting is important
why french greeting is important

دو دلیل اصلی وجود دارد که چرا دانستن چگونگیِ سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه مهم است.

#۱ وقتی صحبت از سلام و احوالپرسی می شود مردم فرانسه در مجموع رسمی تر هستند

خواه شما وارد یک مغازه یا رستوران شوید، یا در حال شناختن دوستان یا همکاران آینده هستید، نوعی سلام و احوالپرسی دخیل خواهد بود. حتی اگر شما فقط برای گشتن به داخل یک مغازه بروید و به دنبال کمک از طرف فروشنده نباشید، از شما انتظار می رود که بگویید Bonjour، و آن ها هم معمولاً همین کار را می کنند. وقتی شما از آن جا بیرون می آیید، معمولاً می گویید Bonne journée، حتی اگر هیچ چیزی نخریده باشید.

این ایده ی فرهنگ را به میان می آورد. رسومات و انتظارات کمی وجود دارند که به سلام و احوالپرسی فرانسه گره خورده اند – برای مثال، bise (بوسیدن گونه).

برای دیدن جملات پایه و کاربردی زبان فرانسه کلیک کنید

#۲ تمرین های فرهنگی می توانند متفاوت باشند، اما تقریباً به هر کجا که می روید، ایده ی خوش و بش کردن با یک شخص بسیار جهانی است

وقتی دوستان یا خانواده ی انگلیسی زبانم به پاریس می آیند، اغلب به من می گویند که عصبی هستند چون به زبان فرانسه صحبت نمی کنند. من به آن ها می گویم که اگر به سادگی بگویند Bonjour، در مقابل افراد فرانسه زبان و فرهنگشان از خود احترام نشان داده اند.

آن ها علی رغم مانع زبانی این را نشان می دهند، آن ها به شخصی دیگر اعتنا کرده و می خواهند ارتباط برقرار کنند.

این خیلی بهتر از چیزی است که من اغلب در این جا با آن روبه رو می شوم، به خصوص از دوستان انگلیسی زبان: مردمی که به سادگی با گفتن “Hi” یا حتی “Yeah” مکالمه ای را با گارسون یا مغازه دار فرانسه آغاز می کنند اصلا در نظر نمی گیرند که انگلیسی در آن جا زبان رسمی نیست و شخصی که با او صحبت می کنند احتمالاً حتی متوجه این نمی شود.

اگر شما این را می خوانید، احتمالاً شخصی هستید که درباره ی زبان فرانسه کنجکاو و مشتاق است، و برای یادگیری اش باانگیزه است. اما اگر شما به دلیلی دیگر شانسی این مقاله را خواندید، امیدوارم حداقل این را به یاد بیاورید که اگر مجبور شدید با شخصی در یک کشور فرانسه زبان صحبت کنید بگویید Bonjour. همین یک کلمه می تواند خیلی حرف ها برای گفتن داشته باشد.

دو دلیل اصلی وجود دارد که چرا دانستن چگونگیِ سلام و احوالپرسی به زبان فرانسه مهم است.

#۱ وقتی صحبت از سلام و احوالپرسی می شود مردم فرانسه در مجموع رسمی تر هستند

خواه شما وارد یک مغازه یا رستوران شوید، یا در حال شناختن دوستان یا همکاران آینده هستید، نوعی سلام و احوالپرسی دخیل خواهد بود. حتی اگر شما فقط برای گشتن به داخل یک مغازه بروید و به دنبال کمک از طرف فروشنده نباشید، از شما انتظار می رود که بگویید Bonjour، و آن ها هم معمولاً همین کار را می کنند. وقتی شما از آن جا بیرون می آیید، معمولاً می گویید Bonne journée، حتی اگر هیچ چیزی نخریده باشید.

این ایده ی فرهنگ را به میان می آورد. رسومات و انتظارات کمی وجود دارند که به سلام و احوالپرسی فرانسه گره خورده اند – برای مثال، bise (بوسیدن گونه).

#۲ تمرین های فرهنگی می توانند متفاوت باشند، اما تقریباً به هر کجا که می روید، ایده ی خوش و بش کردن با یک شخص بسیار جهانی است

وقتی دوستان یا خانواده ی انگلیسی زبانم به پاریس می آیند، اغلب به من می گویند که عصبی هستند چون به زبان فرانسه صحبت نمی کنند. من به آن ها می گویم که اگر به سادگی بگویند Bonjour، در مقابل افراد فرانسه زبان و فرهنگشان از خود احترام نشان داده اند.

آن ها علی رغم مانع زبانی این را نشان می دهند، آن ها به شخصی دیگر اعتنا کرده و می خواهند ارتباط برقرار کنند.

این خیلی بهتر از چیزی است که من اغلب در این جا با آن روبه رو می شوم، به خصوص از دوستان انگلیسی زبان: مردمی که به سادگی با گفتن “Hi” یا حتی “Yeah” مکالمه ای را با گارسون یا مغازه دار فرانسه آغاز می کنند اصلا در نظر نمی گیرند که انگلیسی در آن جا زبان رسمی نیست و شخصی که با او صحبت می کنند احتمالاً حتی متوجه این نمی شود.

اگر شما این را می خوانید، احتمالاً شخصی هستید که درباره ی زبان فرانسه کنجکاو و مشتاق است، و برای یادگیری اش باانگیزه است. اما اگر شما به دلیلی دیگر شانسی این مقاله را خواندید، امیدوارم حداقل این را به یاد بیاورید که اگر مجبور شدید با شخصی در یک کشور فرانسه زبان صحبت کنید بگویید Bonjour. همین یک کلمه می تواند خیلی حرف ها برای گفتن داشته باشد و شما را با فرهنگ احوالپرسی فرانسوی ها بیشتر آشنا کند.