اصطلاحات سوار و پیاده شدن انواع وسایل نقلیه انگلیسی | کلمات حمل و نقل در انگلیسی

اصطلاحات سوار و پیاده شدن انواع وسایل نقلیه در انگلیسی

همه در طی روز بار ها سوار وسایل نقلیه می شویم و یا از آن پیاده می شویم. در این مطلب به تمام اصطلاحات مورد نیاز در مورد سوار و پیاده شدن وسایل نقلیه در انگلیسی و هم چنین اصطلاحاتی که برای حمل و نقل از آنها استفاده می کنیم اشاره می کنیم.

اصطلاحات سوار و پیاده شدن انگلیسی

اصطلاحات اصلی برای سوار شدن و پیاده شدن انواع وسایل نقلیه در انگلیسی

Get on

سوار شدن وسایل نقلیه بزرگ

از get on در مواقعی استفاده می کنیم که وسیله نقلیه بزرگ باشد. وسایلی مثل اتوبوس، قایق، قطار، هواپیما و.. اما ما از get on برای سوار شدن روی اسب و دوچرخه هم استفاده می کنیم.


Get in

سوار شدن (وسایل نقلیه کوچک)

از get in یا get into برای سوار شدن وسایل نقلیه کوچک استفاده می کنیم. وسایلی مثل تاکسی و ها اتومبیل ها


Get off

پیاده شدن (از وسایل نقلیه بزرگ)

از get off برای پیاده شدن از وسایل نقلیه بزرگ مثل هواپیما، قایق، قطار و اتوبوس استفاده می کنیم.


Get out of

پیاده شدن (از وسایل نقلیه کوچک)

از get out of برای وسایل نقلیه ای کوچک مثل تاکسی یا اتومبیل استفاده می شود.


Be in/on

در وسیله نقلیه بودن

برای اینکه بیان کنید در حال حاضر در یک وسیله نقلیه هستید می توانید از این اصطلاح استفاده کنید.

I was on the bus for an hour.

من یک ساعت تو اتوبوس بودم.


Go by

با وسیله ای رفتن

از go by زمانی استفاده می کنیم که می خواهیم بگوییم با یک وسیله نقلیه ما به جایی رفتیم. مثال:

I go to work by Bike.

من با دوچرخه به سر کار رفتم.

حالا این ویدیو را برای درک بهتر و توضیحات کامل نحوه استفاده از افعال مختلف ببینید.

ویدیو استفاده از get on و get in

اصطلاحات رایج حمل و نقل عمومی در زبان انگلیسی

How much is a single to London?

یک بلیط یک طرفه به لندن چنده؟

بهترین اپلیکیشن زبان انگلیسی را ببینید

How much is a return to London?

یک بلیط برگشت به لندن چنده؟

Where is the ticket office?

محل فروش بلیط کجاست؟

This train has been canceled.

این قطار کنسل شده است.

Is this seat free?

این صندلی خالیه؟

I have lost my tickets.

من بلیطم رو گم کردم.

What is the next stop?

ایستگاه بعدی چیه؟

is this seat taken?

این صندلی پره؟

Is there a buffet car on the train?

آیا این قاطر بوفه هم دارد؟

Where is the nearest Tube station?

نزدیکترین ایستگاه مترو کجاست؟

Mind the gap

مواظب شکاف یا فاصله زمین باشید