استفاده از نام کوچک، نام خانوادگی یا عنوان در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در بسیاری از کلاس های زبان انگلیسی از زبان آموزان این سوال را می شنویم که استفاده از نام کوچک، نام خانوادگی یا عنوان در زبان انگلیسی به چه صورتی انجام می شود. بیایید به این مسئله بپردازیم.

استفاده از نام کوچک، نام خانوادگی یا عنوان در زبان انگلیسی
استفاده از نام کوچک، نام خانوادگی یا عنوان در زبان انگلیسی

اما استفاده از نام کوچک، نام خانوادگی یا عنوان در زبان انگلیسی با چه قوانینی انجام می شود:

بسته به نوع رابطه و موقعیت راه‌های زیادی برای مورد خطاب قرار دادن افراد وجود دارد. مهم این است که در انگلیسی گفتاری قواعد معاشرتی پایه را برای استفاده از اسم‌‌های کوچک و نام‌های خانوادگی بیاموزید. وقتی کسی را مخاطب قرار می دهید به خاطر داشته باشید که بسته به موقعیت از چه نوع رجیستری استفاده کنید. رجیستر در اینجا به سطح رسمی بودن مورد نیاز به هنگام صحبت اشاره دارد.

مثالهای زیر به شما کمک می کند که در صورت نیاز بسته به شرایط و بافت اجتماعی چه عناوینی را یاد بگیرید.

وقتی مرور جمله‌ها را تمام کردید مهارت‌های خود را با آزمونکهای مرتبط بسنجید.

فقط اسامی کوچک

از اسم اول فرد فقط در موقعیت‌های غیر رسمی و دوستانه استفاده کنید، مانند وقتی که با دوستان، همکاران، آشنایان و همکلاسی‌ها هستید. برای مثال:

  • Hi, Tom. Do you want to go to a film tonight? > A man speaking to his friend در موقعیتی که مردی با دوستش صحبت می کنید.

Excuse me, Mary. What did you think of that presentation yesterday? در موقعیتی که خانمی با همکارش صحبت می کند.

  • Do you know the answer to problem No. 7, Jack دانش‌آموزی که با دانش‌آموز دیگر گپ میزند

عناوین محترمانه

از عناوین محترمانه- مانند Mr., Mrs., Miss و DR- در موقعیت‌هایی مانند ملاقات‌ها در خلال رویدادهای عمومی یا وقتیکه مافوق‌ها را در سر کار یا مدرسه خطاب قرار می دهید استفاده کنید. برخی از محل‌های کار لحن غیررسمی‌تر میان مدیریت و کارمندان را ترجیح می دهند. اما برای اطمینان، با عنوان محترمانه شروع کنید . اگر مافوق‌تان خواست که راحت‌تر با ایشان صحبت کنید به سراغ شیوه‌ی غیر رسمی‌تر بروید.

Good morning Ms. Johnson. Did you have a good weekend? دانش‌آموزی که با معلمش صحبت می کند.

Mr. Johnson, I’d like to introduce you to Jack West from Chicago. کارمندی که یکی از همکاری را به مافوقش معرفی می‌کند.

Hello Dr. Smith. Thank you for seeing me today. بیماری که پزشکش زا مخاطب قرار می دهد.