سلام به چینی + فیلم آموزش احوالپرسی

آموزش سلام و احوالپرسی به چینی همه روش ها

سلام! اولین و شاید مهم ترین کلمه در مکالمه به هر زبانی سلام و احوالپرسی می باشد. امروز در این ویدیو آموزش زبان چینی به شما سلام به چینی به صورت خودمانی و رسمی را آموزش می دهیم. چینی ها از روش های خیلی زیادی برای سلام کردن به هم و پرسیدن حال هم استفاده می کنند. خیلی از مواقع آنها از هم سوال می پرسند و این یک روش بسیار معمول در سلام و احوالپرسی به چینی می باشد. حتما به تلفظ ها بسیار دقت کنید زیرا در زبان چینی تلفظ از هر چیزی مهم تر است.

هم چنین کلمات و اصطلاحات آموزش داده شده در ویدیو در ادامه همین مطلب برایتان آورده می شود تا بتوانید از آنها نیز استفاده کنید.

سلام و احوالپرسی به چینی

اصطلاحات سلام و احوالپرسی چینی

你好!

Nǐ hǎo!

你忙吗?

Nǐ máng ma?

吃饭了吗?

Chī fàn le ma?

下班了吗?

xià bān le ma?

哈喽!

Hālóu!