Phrasal Verbs در زبان انگلیسی را بهتر بشناسید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می خواهد شما Phrasal Verbs در زبان انگلیسی را بهتر بشناسید و این افعال را به راحتی در مکالمه خود بکارببرید. یکی از روش های که افراد Native و غیر native تفاوت دارند استفاده می شوند. پس با ما همراه باشید.

Phrasal Verbs در زبان انگلیسی را بهتر بشناسید
Phrasal Verbs در زبان انگلیسی را بهتر بشناسید

پس بیایید Phrasal Verbs در زبان انگلیسی را بهتر بشناسید :

معرفی

  • فعل عبارتی ترکیبی از افعال استاندارد مانند make یا put  همراه با یک یا دو جز الحاقی است. در بعضی موارد این جز الحاقی یک قید مثل up و  togetherاست؛ در دیگران یک حرف اضافه مانند through، in است. افعال عبارتی در زبان روزمره و غیررسمی بسیار رایج هستند. در اینجا چند نمونه ذکر شده است:

make up, pull in, get together, make do with, put down to.

مشکل افعال عبارتی

زبان آموزانی که انگلیسی می آموزند، اغلب با افعال عباراتی مشکل دارند؛ نه تنها در درک آنها، بلکه در استفاده ی درست از آنها.

درک افعال عبارتی می تواند دشوار باشد زیرا آنها اغلب معنی هایی دارند که اصطلاحی هستند. معنی را نمی توان از اجزای فعل بدست آورد. بنابراین، برای مثال، فعل عبارتی” “to put downمی تواند به معنای واقعی کلمه به معنی قرار دادن – بر روی میز یا کف زمین باشد. اما همچنین می توان آن را به طور نامحدود به معنای الف. انتقاد و تحقیر کسی، ب. کشتن یک حیوان بیمار یا پیر یا ج. برای متوقف کردن یا پایان دادن به (شورش و غیره) استفاده کرد.

افعال عبارتی می تواند به دلیل تنوع در قرار دادن اجزا، دشوار باشند. در برخی موارد اجزا را می توانند در چند بخش از یک جمله قرار بگیرند. در موارد دیگر چنین اجزایی معمولاً در یک جا قرار داده می شوند. بنابراین، برای مثال، می توانید بگویید I put my glasses on  و I put on my glasses. اما این تنها می توان گفت: The teacher is always putting his students down . جمله ی The teacher is always putting down his students غیر استاندارد است.

  • با این وجود برای زبان آموزان مهم است که در انگلیسی گفتاری از افعال عبارتی استفاده کنند. استفاده از یک مترادف رسمی اغلب زبانی را تولید می کند که برای فرد بومی عجیب است. به عنوان مثال: Oh, do desist from talking! instead of the common Oh, do shut up!or Oh, do belt up! or Oh, do pipe down!