یادگیری زبان مهم ترین مسئله مهاجرین

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به مسئله مهاجرت و یادگیری زبان می پردازد. یادگیری زبان مهم ترین مسئله مهاجرین می باشد. حالا چه این مهاجرین قانونی باشند و یا غیر قانونی به هر حال آموزش زبان اولین نکته ای است که باید مد نظر قرار بگیرد.

یادگیری زبان مهم ترین مسئله مهاجرین
یادگیری زبان مهم ترین مسئله مهاجرین

مثالی برای اثبات اینکه چرا یادگیری زبان مهم ترین مسئله مهاجرین می باشد.

مهاجران همین طور به اروپا می آیند. روزنامه ها، اخبار تلویزیون و رسانه های اجتماعی درباره ی تعداد اف راد ناامید جنگ زده در سوریه و جاهای دیگر یا افرادی که فقط به دنبال زندگی بهتر در اروپا هستند، گزارش می کنند. اروپا تنها جایی نیست که مهاجران به آن جا می روند. ما شاهد آمدن حجم گسترده ای از مردم هستیم. این رفتن چه دائمی باشد چه موقتی مورد توجه باقی می ماند. در هر حال، این مهاجران باید زبان کشوری را که به آن می روند، بیاموزند.

بیش تر مهاجران دنیا نه در اروپا بلکه در کشورهای نزدیک کشوری که به دنیا آمدند، هستند. با این حال تعداد زیادی زندگی خود و خانواده هایشان را به خطر انداخته و برای رسیدن به یک زندگی بهتر در اروپا به افراد قاچاقچی پول پرداخته اند تا آن ها را از دریای مدیترانه و با قایق های ناامن رد کنند.

برای اروپاییان، این هجوم نشان گر دو نوع پاسخ بود. از طرفی انگیزه ای طبیعی وجود دارد که بخواهید به افرادی که در خطر یا در جستجوی زندگی بهتری اند، کمک کنید. از طرفی دیگر نگرانی وجود دارد که تازه واردان برای هنجارهای اجتماعی تثبیت شده، ارزش های متداول و هم بستگی اجتماعی تهدید به حساب بیایند. به بیانی دیگر این نگرانی وجود دارد که هجوم زیاد مهاجران نتواند توسط کشور میزبان پذیرفته شود.

بسیار مایه ی تاسف است که این حرکت مردم توسط قاچاقچیان هدایت می شود و قسمتی از برنامه ی سازمان دهی شده ی مهاجرت نیست. انتظار داریم نتیجه اش مشکلات بسیار زیاد مهاجران و جوامع پذیرنده باشد. در نهایت این فرایند باید تحت کنترل در بیاید. این نیازمند اختیار سیاسی قابل توجه است.

کانادا ۲۵۰۰۰۰ مهاجر در سال می گرفت، که برای بیست سال گذشته یا بیش تر شامل پناهندگان می شد. به علاوه کانادا برای پنج سال گذشته یا بیش تر، در هر سال بالای ۲۰۰۰۰۰ کارگر موقت می گرفت، که بیش ترشان در کانادا ماندند.

این مهاجران تنها قسمت کوچکی از ده ها میلیون پناهنده در جهان هستند. امید است تا به جای خرج پول و توجه زیاد بر روی ورود غیر قانونی افراد، پول بیش تری برای تعداد بسیار زیاد پناهندگانی فراهم بشود که با غذا و داروی ناکافی در کمپ ها زندگی می کنند، و پول پرداخت به قاچاقچیان را ندارند.

قدم اول برای جا دادن خود در جامعه ای جدید یادگیری زبان است. در کانادا،مهاجرانی که مهارت های زبانی ضعیفی دارند اغلب در کشور جدیدشان ناراحت هستند، حتی اگر سطح تحصیلی بالایی داشته باشند. این افراد اغلب اعتماد به نفس کار کردن در جامعه ی وسیع تر را ندارند، و در نهایت زندگی ناامیدانه، با درآمد اندک و متزلزلی را خواهند داشت. این می تواند به نسل دوم هم منتقل بشود. این نه برای مهاجران راه حل بلند مدت قابل دوامی است نه برای کشورهای پذیرنده. ما قبلا تنشی را که توسط محاصره های قومی در کشورهای مختلف اروپا ایجاد شد، مشاهده کرده ایم. پس باید با صبر سعی کرد افراد مهاجر را آموزش داد.

دریافتید یادگیری زبان مهم ترین مسئله مهاجرین در دنیای جدید است و  به هر حال تنها راه برای همه ما این است که پذیرش شرایط جدید را بیشتر در خودمان پرورش دهیم و آموزش زبان را از اولویت های خودمان برای عصر جدید قرار دهیم.