متداول ترین اشتباهات املایی در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد مخصوصا برای کسانی که قصد شرکت در آیلتس و تافل را دارند، متداول ترین اشتباهات املایی در زبان انگلیسی را بیان می کند. پس حتما این کلمات را درست بخوانید و درست به کار ببرید.

متداول ترین اشتباهات املایی در زبان انگلیسی
متداول ترین اشتباهات املایی در زبان انگلیسی

به متداول ترین اشتباهات املایی در زبان انگلیسی توجه کنید:

It’s  و Its 

لغت ‘It’s’ مخفف it is است. در این جا، آپاستروف جای ‘i’ را می‌گیرد. برای مثال، شما می‌نویسید ‘it’s very cold outside’

(it is very cold outside) یا ‘it’s half past twelve .(it is half past twelve).

لغت ‘Its’ یعنی چیز بعدی در جمله به هر آن چه که ‘it’ است تعلق می‌ گیرد. برای مثال، شما می توانید بگویید، ‘the dog dropped  its ball’  یا ‘the best thing about the iphone is its camera’. در این جملات، گفتن این‌ها منطقی نیست:  ‘the dog dropped it is ball’   یا ‘the best thing about the iphon is it is camera’.

پس، اگر شما مطمئن نیستید که از کدام یک استفاده کنید، ‘it’s/its’ را با ‘it is’ جایگزین کنید. اگر هنوز منطقی و درست باشد آن وقت شما باید از ‘it’s’ استفاده کنید. اگر درست نبود از ‘its’ استفاده کنید.

They’re, Their و There

لغت ‘They’re’ حالت جمع ‘it’s’ است. مخفف ‘they are’ است. برای مثال: ‘What time are your friends arriving?’

‘They’re arriving at 8 pm’ (They are arriving at 8 pm).

لغت ‘Their’ حالت جمع ‘its’, ‘hers’ یا ‘ his’ است. برای مثال، ‘The children put on their shoes’ یا ‘the lions showed their teeth’.

در نهایت باید گفت که there به مکانی اشاره دارد که چیزی در آن قرار دارد. برای مثال می‌توانید بگویید: I put the book over there یا The car is parked there یا It was there that we saw the fireworks”.

Two, and Too

به خاطرسپاری این مثال کمی سخت‌تر است. بسیاری از گویشوران انگلیسی هر از گاهی این‌ها را با هم اشتباه می گیرند!

Two همیشه فقط به عنوان یک عدد به کار می رود، برای مثال I’ve lived here for two years یا Could I have two oranges, please? (بسیار خب این راحت بود).

Too دو معنی دارد. اول به معنای همچنین یا نیز است. برای مثال Can my friend come to the party too?یا I saw that film too!

دوماً too یعنی چیزی که بیش از حدی است که باید باشد. اگر بگویید he was driving too fast یعنی با سرعتی بیشتر از آنچه باید، رانندگی می‌کرد یا it’s too late to apologise یعنی باید زودتر عذرخواهی می‌کردی، چون شخص مورد نظر الان دیگر شما را نخواهد بخشید.